Sprawy połączone C-213/21 i C-214/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 7 lipca 2022 r. - Italy Emergenza Cooperativa Sociale v. Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.318.14/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 sierpnia 2022 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Italy Emergenza Cooperativa Sociale (C-213/21 i C-214/21)/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani (C-213/21), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (C-214/21)
(Sprawy połączone C-213/21 i C-214/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Zakres stosowania - Artykuł 10 lit. h) - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom - Organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym - Usługi transportu sanitarnego zakwalifikowane jako usługi pogotowia - Organizacje wolontariackie - Spółdzielnie socjalne]
(2022/C 318/19)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 22 sierpnia 2022 r.)

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Italy Emergenza Cooperativa Sociale (C-213/21 i C-214/21)

Druga strona postępowania: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani (C-213/21), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (C-214/21)

przy udziale: Regione Puglia (C-213/21), Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (C-213/21), Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) - ANPAS ODV (C-213/21 et C-214/21), Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Cosenza (C-214/21)

Sentencja

Artykuł 10 lit. h) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że zamówienia na usługi transportu sanitarnego w nagłych i wyjątkowo nagłych przypadkach można udzielić w drodze umowy na zasadzie pierwszeństwa wyłącznie organizacjom wolontariackim, a nie spółdzielniom socjalnym, które mogą dokonywać refundacji na rzecz swoich członków w związku ze swoją działalnością.

1 Dz.U. C 289 z 19.7.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.