Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.6.3/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 11 listopada 2004 r.

w sprawach połączonych C-186/02 P i C-188/02 P: Ramondín S.A., Ramondín Capsulas S.A. (C-186/02), Territorio Histórico de Álava - Diputacion Foral de Álava (C- 188/02) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Odwołanie - Pomoc Państwa - Środki podatkowe - Nadużycie władzy - Uzasadnienie - Nowe zarzuty)

(2005/C 6/05)

(Język postępowania: hiszpański)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2005 r.)

W sprawach połączonych C-186/02 P i C-188/02 P, Ramondín S.A., z siedzibą w Logroño (Hiszpania) i Ramondín Capsulas S.A., z siedzibą w Laguardia (Hiszpania) (adwokat: J. Lazcano- Iturburu Ayestaran) C-186/02 P, Territorio Histórico de Álava - Diputacion Foral de Álava (adwokaci: A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente i Bravo-Ferrer Delgado) C-188/02 P, w których pozostałymi uczestnikami była Komisja Wspólnot Europejskich, (pełnomocnicy: F. Santaolalla Gadea i J. L. Buendía Sierra) popierana przez Comunidad Autónoma de La Rioja (adwokat: J. M. Criado Gámez), mających za przedmiot dwa odwołania na podstawie art. 49 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione odpowiednio dnia 15 i 16 maja 2002 r., Trybunał (druga izba), w składzie: W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann (sprawozdawca) i N. Colneric sędziowie, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: M. Múgica Arzamendi, główny administrator, wydał w dniu 11 listopada 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygniecie:

1) Sprawy C-186/02 P i C-188/02 P zostają połączone w celu wydania wyroku.

2) Odwołania zostają oddalone.

3) Strony skarżące poniosą, oprócz własnych kosztów, także koszty poniesione przez Komisję i Comunidad Autónoma de la Rioja.

______

(1) Dz.U. C 191 z 10.8.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.