Sprawy połączone C-124/11, C-125/11 i C-143/11: Bundesrepublik Deutschland v. Karen Dittrich, Bundesrepublik Deutschland v. Robertowi Klinkemu i Jörg-Detlef Müller v. Bundesrepublik Deutschland (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht - Niemcy) - Bundesrepublik Deutschland przeciwko Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland przeciwko Robertowi Klinkemu (C-125/11) i Jörg-Detlef Müller przeciwko Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

(Sprawy połączone C-124/11, C-125/11 i C-143/11)(1)

(Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy - Uregulowanie krajowe - Pomoc przyznawana urzędnikom w przypadku choroby - Dyrektywa 2000/78/WE - Artykuł 3 - Zakres stosowania - Pojęcie wynagrodzenia)

(2013/C 26/08)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 i C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Strona pozwana: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

Przedmiot

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Bundesverwaltungsgericht - Wykładnia dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16) - Przepisy krajowe przewidujące pomoc na rzecz urzędników w przypadku choroby wyłączające zarejestrowanych partnerów z członków rodziny, którzy mogą być objęci tą pomocą - Równość traktowania pracowników posiadających partnera życiowego w stosunku do pracowników pozostających w związku małżeńskim - Zakres stosowania dyrektywy 2000/78/WE - Pojęcie wynagrodzenia

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że pomoc przyznawana urzędnikom w przypadku choroby, taka jak ta przysługująca urzędnikom Bundesrepublik Deutschland na podstawie ustawy o urzędnikach federalnych (Bundesbeamtengesetz), należy do zakresu stosowania wspomnianej dyrektywy, jeżeli finansowanie tej pomocy ciąży na państwie jako pracodawcy publicznym, która to okoliczność winna zostać zweryfikowana przez sąd krajowy.

______

(1) Dz.U. C 269 z 10.9.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.