Sprawy połączone C-12/13 P i C-13/13 P: Gérard Buono i inni oraz Syndicat des thoniers méditerranéens i inni v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.462.4/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 października 2014 r. - Gérard Buono i in. (C-12/13 P) oraz Syndicat des thoniers méditerranéens i in. (C-13/13 P) przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawy połączone C-12/13 P i C-13/13 P) 1

(Odwołanie - Wspólna polityka rybołówstwa - Kwoty połowowe - Środki nadzwyczajne Komisji - Odpowiedzialność pozaumowna Unii - Artykuł 340 akapit drugi TFUE - Warunki - Rzeczywista i pewna szkoda)

Język postępowania: francuski

(2014/C 462/06)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2014 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (przedstawiciele: adwokaci A. Arnaud i P.O. Koubi-Flotte) (C-12/13 P), Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (przedstawiciel: adwokat C. Bonnefoi) (C-13/13 P)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet i D. Nardi, pełnomocnicy)

Sentencja

1)
Odwołania wniesione w sprawach C-12/13 P i C-13/13 P zostają oddalone.
2)
Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin i Robert Marin zostają obciążeni kosztami postępowania w sprawie C-12/13 P, a Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin i Serge Antoine José Perez zostają obciążeni kosztami postępowania w sprawie C-13/13 P.
1 Dz.U. C 71 z 9.3.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.