Sprawy połączone C-105/09 i C-110/09: Terre wallonne ASBL i Inter-Environnement Wallonie ASBL v. Région wallonne (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.221.13/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2010 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Conseil d'État - Belgia) - Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) przeciwko Région wallonne

(Sprawy połączone C-105/09 i C-110/09)(1)

(Dyrektywa 2001/42/WE - Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko - Dyrektywa 91/676/EWG - Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego - Programy działania w odniesieniu do wyznaczonych stref zagrożenia)

(2010/C 221/20)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2010 r.)

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Terre wallonne ASBLC-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)

Strona pozwana: Région wallonne

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Conseil d'État - Wykładnia art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375, s. 1) oraz art. 3 ust. 2 i 4 dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197, s. 30) - Ustanowienie programów działania w odniesieniu do wyznaczonych stref zagrożenia - Charakter i zakres obowiązku - Niezbędna ocena wpływu na środowisko programu zarządzania azotem

Sentencja

Program działania przyjęty zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego jest co do zasady planem lub programem określonym w art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, w przypadku gdy stanowi "plan" lub "program" w rozumieniu art. 2 lit. a) tej ostatniej dyrektywy i gdy zawiera środki, od których przestrzegania uzależnione jest wydanie zezwolenia, które może być przyznane na realizację przedsięwzięć wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.

______

(1) Dz.U. C 129 z 6.6.2009

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.