Sprawozdanie specjalne nr 3/2010 pt. "Oceny oddziaływania w instytucjach Unii Europejskiej: czy wspierają one procesy decyzyjne?".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.262.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 września 2010 r.

Sprawozdanie specjalne nr 3/2010 pt. "Oceny oddziaływania w instytucjach Unii Europejskiej: czy wspierają one procesy decyzyjne?"

(2010/C 262/04)

(Dz.U.UE C z dnia 29 września 2010 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 3/2010 pt. "Oceny oddziaływania w instytucjach Unii Europejskiej: czy wspierają one procesy decyzyjne?".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://www.eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej lub na płycie CD, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.