Sprawozdanie specjalne nr 2/2014 - "Czy preferencyjne uzgodnienia handlowe są odpowiednio zarządzane?".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.154.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2014 r.

Sprawozdanie specjalne nr 2/2014"

Czy preferencyjne uzgodnienia handlowe są odpowiednio zarządzane?"

(2014/C 154/05)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2014 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 2/2014 pt. "Czy preferencyjne uzgodnienia handlowe są odpowiednio zarządzane?".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres:

Cour des comptes européenne

Unité "Audit: Production des rapports"

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUKSEMBURG

tel. +352 4398-1

e-mail: eca-info@eca.europa.eu

lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.