Sprawozdanie specjalne 08/2023 - "Intermodalny transport towarowy - UE wciąż daleko od przeniesienia większości przewozów towarowych z dróg"

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.115.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie specjalne 08/2023
"Intermodalny transport towarowy - UE wciąż daleko od przeniesienia większości przewozów towarowych z dróg"
(2023/C 115/04)

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie specjalne 08/2023 pt. "Intermodalny transport towarowy - UE wciąż daleko od przeniesienia większości przewozów towarowych z dróg".

Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: https://www.eca.europa.

eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=63659, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.