Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok obrachunkowy 2003 wraz z odpowiedziami Agencji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.324.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 grudnia 2004 r.

SPRAWOZDANIE
na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

(2004/C 324/04)

(Dz.U.UE C z dnia 30 grudnia 2004 r.)

WSTĘP

1.
Europejska Agencja Ochrony Środowiska (zwana dalej Agencją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r.(1). Misją Agencji jest stworzenie sieci obserwacyjnej dostarczającej Komisji, Państwom Członkowskim i opinii publicznej wiarygodnych informacji na temat stanu środowiska. W szczególności informacje te pozwolą Unii i Państwom Członkowskim na podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz na ocenę ich skuteczności. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.
Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2).
3.
Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Agencji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor wykonawczy. Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań finansowych(3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90. Trybunał jest odpowiedzialny za kontrolę tych sprawozdań zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
4.
Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.
5.
W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.
Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku obrachunkowego zostało przedstawione w tabeli 2(4). Wersja skrócona rachunku wyników oraz bilansu Agencji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.
7.
Wbrew przepisom rozporządzenia finansowego Agencji(5), zlecenia windykacji nie są wystawiane systematycznie po stwierdzeniu powstania należności. W badanym roku obrachunkowym miało to miejsce w przypadku należności na sumę 2.539.000 euro, z czego 1.472.000 euro zostało już pobrane.
8.
W ciągu 2003 r. nie dokonano żadnych uzgodnień stanu siedmiu rachunków bankowych Agencji z saldami kont w systemie księgowym. Uzgodnienia powinny być dokonywane co miesiąc i przekazywane odpowiedniej osobie w administracji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Juan Manuel FABRA VALLÉS
Prezes

______

(1) Dz.U. L 120 z 11.5.1990.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3) Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90, sprawozdanie dotyczące całości dochodów i wydatków Agencji za rok obrachunkowy 2003 zostało sporządzone dnia 6 sierpnia 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 22 września 2004 r. Wersja skrócona sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4) Wszystkie tabele w niniejszym sprawozdaniu zostały sporządzone w oparciu o możliwie najdokładniejsze wartości wykorzystanych danych. Podane sumy mogą nie być dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami. Myślnik oznacza wartość nieistniejącą lub zerową, a 0,0 oznacza wartość mniejszą niż próg zaokrąglenia.

(5) Artykuł 53 ust. 2.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Tabela 1

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (Kopenhaga)

grafika

Tabela 2

Europejska Agencja Ochrony Środowiska - Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

grafika

Tabela 3

Europejska Agencja Ochrony Środowiska - Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

grafika

Tabela 4

Europejska Agencja Ochrony Środowiska - Bilans na dzień 31 grudnia 2003 r. i 31 grudnia 2002 r.

grafika

ODPOWIEDZI AGENCJI

7. i 8.
Europejska Agencja Środowiska uznaje konieczność usprawnienia zarządzania zwrotami oraz wymóg regularnego stwierdzania stanu rachunków.

Aby zrekompensować pojawiające się braki dotyczące zasobów oraz aby zwiększyć możliwości działania, zadecydowano zatrudnić księgowego w kategorii administratora, w ramach planu zatrudnienia na rok 2004.

W najbliższym czasie zostanie utworzona grupa zadaniowa EEA, która zajmie się księgowością, w celu zapewnienia regularnego i prawidłowego przeprowadzania operacji na przestrzeni całego roku, w celu wprowadzenia rachunkowości memoriałowej i w celu przygotowania do zamknięcia rachunków, zgodnie z odpowiednimi normami i wymogami.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.