Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.196.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1

(M.8480 - Praxair/Linde)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 196/06)

(Dz.U.UE C z dnia 12 czerwca 2019 r.)

1. W dniu 12 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której spółki Praxair, Inc. ("Praxair") i Linde AG ("Linde") łączą się w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw ("transakcja"). Linde i Praxair są zwane dalej łącznie "stronami". Podstawową działalnością stron jest produkcja i dystrybucja gazów.
2. Na pierwszym etapie postępowania wyjaśniającego Komisja powzięła poważne wątpliwości co do zgodności transakcji z rynkiem wewnętrznym i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG. W dniu 16 lutego 2018 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw ("decyzja wydana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)").
3. W dniu 22 lutego 2018 r., na wniosek stron, na podstawie art. 10 ust. 3 akapit drugi zdanie pierwsze rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw czas trwania drugiego etapu postępowania wyjaśniającego przedłużono o dziesięć dni roboczych.
4. Podczas gdy strony zdecydowały, że nie ustosunkują się do decyzji wydanej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) jako takiej, w dniach 9 i 15 marca 2018 r. przedstawiły uwagi na piśmie dotyczące aspektów, w odniesieniu do których zwróciły się do Komisji o ponowne rozważenie wstępnych wniosków.
5. W dniu 15 marca 2018 r., w następstwie niedostarczenia przez Linde kompletnych informacji w odpowiedzi na wniosek Komisji o udzielenie informacji, Komisja przyjęła decyzję zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Na mocy decyzji zawieszono terminy, o których mowa w art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Zawieszenie terminu wygasło w dniu 19 marca 2018 r. po przedłożeniu przez Linde wymaganych informacji.
6. W dniu 31 maja 2018 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym przedstawiła swoje wstępne stanowisko, zgodnie z którym transakcja zakłóciłaby w znaczący sposób efektywną konkurencję na znacznej części rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz terytorium w rozumieniu art. 57 Porozumienia EOG w zakresie dostaw szerokiej gamy gazów (gazów przemysłowych, gazów medycznych, gazów specjalnych, gazów szlachetnych i helu) oraz usług powiązanych ze względu na nieskoordynowane skutki horyzontalne i wertykalne.
7. Stronom zapewniono dostęp do akt w dniu 1 czerwca 2018 r., a następnie w sposób ciągły. Dostęp do poufnych danych i informacji przyznano doradcom gospodarczym stron po przeprowadzeniu procedury biura danych. Nie otrzymałem żadnych wniosków o dostęp do akt na podstawie art. 7 zakresu uprawnień.
8. Strony udzieliły odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w dniu 14 czerwca 2018 r. Nie złożyły wniosku o rozpatrzenie ich argumentów w ramach formalnego spotkania wyjaśniającego.
9. Do udziału w przedmiotowym postępowaniu jako zainteresowaną osobę trzecią dopuściłem spółkę Air Liquide, będącą konkurentem stron. Spółce Air Liquide dostarczono wersję pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń nieopatrzoną klauzulą poufności i wyznaczono ostateczny termin na przedstawienie uwag.
10. W dniu 20 czerwca 2018 r. Komisja przedłużyła postępowanie łącznie o dziesięć dni roboczych na podstawie art. 10 ust. 3 lit. akapit drugi zdanie trzecie rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Tego samego dnia strony przedstawiły zestaw formalnych zobowiązań w odpowiedzi na zastrzeżenia zgłoszone przez Komisję. Na podstawie wyników badania rynku przeprowadzonego w odniesieniu do tych zobowiązań strony przekazały zmieniony zestaw zobowiązań w dniu 4 lipca 2018 r., a kolejny w dniu 10 lipca 2018 r. ("zobowiązania ostateczne").
11. W projekcie decyzji Komisja stwierdza, że zobowiązania ostateczne mają wystarczający zakres i są odpowiednie, by całkowicie usunąć znaczną przeszkodę utrudniającą efektywną konkurencję, którą stanowiłaby transakcja w zgłoszonej postaci, oraz że w związku z tym zobowiązania ostateczne powodują, że transakcja jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i z Porozumieniem EOG.
12. Zgodnie z art. 16 ust. 1 decyzji 2011/695/UE dokonałem przeglądu projektu decyzji i uważam, że dotyczy on jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk.
13. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że w niniejszej sprawie w toku całego postępowania wyjaśniającego przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych.

Bruksela, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Joos STRAGIER

1 Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("zakres uprawnień").
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.