Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające Wyszukiwarka Google (AdSense) (AT.40411).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.369.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1
Wyszukiwarka Google (AdSense)

(AT.40411)
(2020/C 369/03)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Wprowadzenie

(1)
Projekt decyzji dotyczy postępowania przedsiębiorstwa, które obejmuje spółkę Google LLC (dawniej Google Inc. 2 ) i spółkę Alphabet Inc. 3  (łącznie lub zamiennie określane jako "Google", w zależności od kontekstu), w odniesieniu do niektórych klauzul zawartych w umowach z stronami internetowymi osób trzecich (właściciele stron), na mocy których wymaga się od nich: (i) nabywania wszystkich lub większości wykorzystywanych przez nich usług reklamowych związanych z wyszukiwaniem ("reklamy związane z wyszukiwaniem") od Google'a; (ii) rezerwowania najbardziej widocznego miejsca na stronach z wynikami wyszukiwania na minimalną liczbę reklam Google'a związanych z wyszukiwaniem; oraz (iii) uzyskania zgody Google'a na wprowadzenie zmian w wyświetlaniu konkurencyjnych reklam związanych z wyszukiwaniem.
(2)
Postępowanie w niniejszej sprawie wszczęto w oparciu o szereg wniesionych skarg 4 . Komisja wszczęła początkowo postępowanie na mocy art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 5 , a następnie powróciła do postępowania na mocy art. 7 tego rozporządzenia 6 .

Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń

(3)
W dniu 14 lipca 2016 r. Komisja wystosowała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do przedsiębiorstw Google Inc. i Alphabet Inc., w którym przedstawiła swoje wstępne wnioski, zgodnie z którymi klauzule opisane w pkt(1) powyżej stanowią odrębne naruszenia art. 102 TFUE i art. 54 Porozumienia EOG, jak również jednolite i ciągłe naruszenie art. 102 TFUE i art. 54 Porozumienia EOG 7 .
(4)
W dniu 26 lipca 2016 r. przedsiębiorstwo Google uzyskało dostęp do większości dostępnych akt postępowania wyjaśniającego zapisanych na zaszyfrowanej płycie CD-ROM/DVD 8 . We wrześniu 2016 r. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji ("DG ds. Konkurencji") przeprowadziła procedurę biura danych w odniesieniu do niektórych informacji szczególnie chronionych, które Komisja uzyskała od osób trzecich. Na mocy art. 7 ust. 1 decyzji 2011/695/UE przedsiębiorstwo Google skierowało do mnie szereg wniosków o uzyskanie dalszego dostępu do dokumentów, które zostały udostępnione temu przedsiębiorstwu w wersji okrojonej. W tym kontekście przedsiębiorstwo Google wyraziło gotowość do zaakceptowania, w razie potrzeby, ograniczonego ujawnienia - w ramach procedur biura danych lub poprzez kręgi osób zaufanych 9 . Po mojej interwencji ujawniono mniej okrojone lub pełne wersje wielu z tych dokumentów, w niektórych przypadkach w ramach procedury biura danych lub procedur z udziałem kręgu osób zaufanych. W odniesieniu do ograniczonej liczby dokumentów, o które wniosło przedsiębiorstwo Google, odrzuciłem złożony przez nie wniosek, uznając, że dostęp do zaciemnionych części dokumentów nie jest konieczny do celów skutecznego skorzystania przez Google z przysługującego mu prawa do bycia wysłuchanym.
(6)
poniżej.
(5)
Przedsiębiorstwo Google udzieliło odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w dniu 3 listopada 2016 r. 10 . Nie złożyło ono wniosku o możliwość złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym.

Udział skarżących i zainteresowanych osób trzecich

(6)
Komisja otrzymała skargi odnoszące się do niniejszego postępowania od następujących przedsiębiorstw: Ciao GmbH ("Ciao") 11 , Microsoft Corporation ("Microsoft"), Expedia Inc. ("Expedia"), Initiative for a Competitive Online Marketplace ("ICOMP"), Tradecomet.com Ltd i jego spółki dominującej Tradecomet LLC ("TradeComet"), Deutsche Telekom AG ("Deutsche Telekom") oraz Kelkoo SAS ("Kelkoo") 12 . Przedsiębiorstwo Google przedstawiło uwagi dotyczące każdej z tych skarg. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 zainteresowanym skarżącym udostępniono wersję pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń nieopatrzoną klauzulą poufności.
(7)
Do postępowania dopuściłem dwie zainteresowane osoby trzecie, które wykazały wystarczający interes do celów art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 oraz art. 5 ust. 1 i 2 decyzji 2011/695/UE 13 . DG ds. Konkurencji poinformowała te osoby, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 773/2004, o charakterze i przedmiocie postępowania, zapewniając im możliwość przedstawienia swojego stanowiska na piśmie.

Pisma przedstawiające okoliczności faktyczne

(8)
W dniu 6 czerwca 2017 r. Komisja wystosowała do przedsiębiorstwa Google pierwsze pismo przedstawiające okoliczności faktyczne ("pierwsze pismo przedstawiające okoliczności faktyczne"). W tym dniu przedsiębiorstwu Google udostępniono dokumentację powstałą po dacie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń w postaci zaszyfrowanej płyty CD. W czerwcu 2017 r. zorganizowano procedurę biura danych.
(9)
W dniu 3 lipca 2017 r. przedsiębiorstwo Google odpowiedziało na pierwsze pismo przedstawiające okoliczności faktyczne.
(10)
W dniu 11 grudnia 2017 r. Komisja wystosowała do przedsiębiorstwa Google kolejne pismo przedstawiające okoliczności faktyczne ("drugie pismo przedstawiające okoliczności faktyczne"). Tego samego dnia przedsiębiorstwu Google przyznano dalszy dostęp do akt w odniesieniu do wszystkich dokumentów, które Komisja otrzymała po wystosowaniu pierwszego pisma przedstawiającego okoliczności faktyczne - aż do dnia wystosowania drugiego takiego pisma.
(11)
W dniu 15 stycznia 2018 r. przedsiębiorstwo Google odpowiedziało na drugie pismo przedstawiające okoliczności faktyczne.

Notatki ze spotkań i inne uwagi proceduralne

(12)
Po otrzymaniu odpowiednio pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i pierwszego pisma przedstawiającego okoliczności faktyczne, a także w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Intel przeciwko Komisji 14  przedsiębiorstwo Google wystąpiło również o udzielenie dostępu do notatek ze spotkań ze skarżącymi lub z innymi osobami trzecimi, które zawierały więcej informacji niż notatki, do których przedsiębiorstwo to miało już dostęp.
(13)
Odrzuciłem pierwszy i drugi wniosek wystosowany do mnie przez przedsiębiorstwo Google na podstawie art. 7 ust. 1 decyzji 2011/695/UE, ponieważ - z uwagi na fakt, że akta Komisji nie zawierały bardziej szczegółowych notatek - złożony wniosek o udzielenie dostępu do akt był bezprzedmiotowy.
(14)
Zanim otrzymałem trzeci wniosek przedsiębiorstwa Google w sprawie notatek ze spotkań, DG ds. Konkurencji przedstawiła w marcu 2018 r., po wydaniu przez Trybunał wyżej wymienionego wyroku w sprawie Intel przeciwko Komisji, szereg zmienionych protokołów spotkań i rozmów telefonicznych między DG ds. Konkurencji a osobami trzecimi, wyjaśniając, że zostały one przygotowane w następstwie kontaktów DG ds. Konkurencji z zainteresowanymi osobami trzecimi. Przedsiębiorstwo Google skierowało do mnie skargę, twierdząc, że odpowiedź ta była niezadowalająca. W zakresie, w jakim wniosek przedsiębiorstwa Google dotyczył uzyskania dalszego dostępu do akt zgodnie z art. 7 ust. 1 decyzji 2011/695/UE w odniesieniu do pozostałych zaciemnionych elementów w zmienionych notatkach przedstawionych przez DG ds. Konkurencji, zwróciłem się do DG ds. Konkurencji o udostępnienie mniej okrojonych wersji dwóch notatek z rozmów telefonicznych 15 . Jeżeli chodzi o pozostałe zaciemnione elementy, byłem przekonany, że powinny one zostać zachowane. W zakresie, w jakim wniosek przedsiębiorstwa Google można było interpretować jako dążenie do uzyskania dalszego dostępu do innych dokumentów będących w posiadaniu Komisji, uznałem ten wniosek za bezprzedmiotowy po zweryfikowaniu odnośnych kwestii u DG ds. Konkurencji 16 . Jeżeli zaś chodzi o kwestię, czy materiał dostarczony wraz z odpowiedzią DG ds. Konkurencji spełnił, w odpowiednim zakresie, wymogi określone w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, o których mowa w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Intel przeciwko Komisji, nie miałem kompetencji, aby w imieniu Komisji zastąpić w drodze decyzji ocenę dokonaną przez DG ds. Konkurencji inną oceną. W każdym razie na podstawie dostępnych informacji i uwag, które otrzymałem, w odniesieniu do udostępnienia protokołów spotkań nie wydaje się, że doszło do naruszenia przysługującego przedsiębiorstwu Google prawa do obrony, które obarczyłoby wadą prawną projekt decyzji.
(15)
Przedsiębiorstwo Google twierdziło również, że Komisja naruszyła przysługujące mu prawo do obrony poprzez uniemożliwienie mu weryfikacji obliczeń dotyczących zasięgu rynkowego zawartych w drugim piśmie przedstawiającym okoliczności faktyczne, nieprzyjęcie dodatkowego pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń oraz nieprzedstawienie odpowiedniego uzasadnienia, dlaczego Komisja powróciła do procedury przewidzianej w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 w 2014 r. - po wcześniejszych próbach przyjęcia decyzji w sprawie zobowiązań na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. W projekcie decyzji odrzucono te wnioski. Nie otrzymałem od przedsiębiorstwa Google żadnych bezpośrednich skarg dotyczących tych kwestii i nie dotarły do mnie żadne sygnały świadczące o naruszeniu w tym zakresie przysługującego przedsiębiorstwu Google prawa do obrony.

Projekt decyzji

(16)
Zgodnie z art. 16 ust. 1 decyzji 2011/695/UE dokonałem przeglądu projektu decyzji w celu ustalenia, czy dotyczy on jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk. Stwierdzam, że dotyczy on jedynie takich zastrzeżeń.
(17)
Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że w toku całego postępowania przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych.

Bruksela, dnia 19 marca 2019 r.

Joos STRAGIER
1 Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 We wrześniu 2017 r. spółka Google Inc. zmieniła formę prawną na Google LLC.
3 Spółka holdingowa utworzona w ramach reorganizacji przedsiębiorstwa, która od dnia 2 października 2015 r. jest jedynym właścicielem spółki Google LLC (dawniej Google Inc.).
4 Pełen wykaz odnośnych skarżących można znaleźć w pkt
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).
6 W dniu 30 listopada 2010 r. Komisja wszczęła już postępowanie przeciwko przedsiębiorstwu Google Inc. zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącego się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE, Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18 ("rozporządzenie (WE) nr 773/2004") w odniesieniu do szeregu praktyk, pod numerem sprawy AT.39740, z której to sprawy wyodrębniono niniejszą sprawę.
7 Jednocześnie Komisja wszczęła również postępowanie przeciwko przedsiębiorstwu Alphabet Inc.
8 Wcześniej przedsiębiorstwu temu udzielono dostępu do akt sprawy AT.39740.
9 Następnie w odniesieniu do około jednej czwartej odpowiednich dokumentów przedsiębiorstwo Google wycofało swoje wnioski.
10 W liście uzupełniającym do swojej odpowiedzi przedsiębiorstwo Google stwierdziło, że zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tej odpowiedzi w następstwie rozstrzygnięcia nierozpatrzonych (i przyszłych) wniosków skierowanych do mnie na mocy art. 7 ust. 1 decyzji 2011/695/UE. Przedsiębiorstwo Google uzupełniło swoją odpowiedź pismem z dnia 6 marca 2017 r.
11 Skarga przedsiębiorstwa Ciao została przekazana Komisji przez Bundeskartellamt (Niemcy) zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji (Dz.U. C 101 z 27.4.2004, s. 43).
12 Skargi przedsiębiorstw Microsoft i Ciao zostały wycofane w dniu 21 kwietnia 2016 r.
13 DG ds. Konkurencji wystosowała pismo do zainteresowanych osób trzecich uczestniczących w sprawie AT.39740, informując je, że nie zostaną z urzędu dopuszczone do postępowania w niniejszej sprawie, a jeżeli zechcą zostać dopuszczone, będą musiały złożyć stosowny wniosek, wykazując wystarczający interes. Jeden z wnioskodawców nie został dopuszczony ze względu na nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie do wykazania interesu w postępowaniu w wystarczająco jasny sposób, co umożliwiłoby mi rozpatrzenie jego wniosku.
14 Wyrok z dnia 6 września 2017 r., C-413/14 P, EU:C:2017:632.
15 Przedsiębiorstwo Google potwierdziło w wiadomości e-mail skierowanej do DG ds. Konkurencji, że nie planuje przekazywać żadnych dodatkowych uwag w odniesieniu do otrzymanych materiałów, ponieważ odpowiednie kwestie zostały już uwzględnione we wcześniejszych uwagach zgłoszonych przez to przedsiębiorstwo.
16 Uzyskałem od DG ds. Konkurencji potwierdzenie, że Komisja nie dysponowała żadnymi innymi (nieopatrzonymi klauzulą poufności) dokumentami, które zawierałyby jakiekolwiek relacje ze spotkań lub z rozmów telefonicznych przeprowadzonych w celu zgromadzenia informacji odnoszących się do przedmiotu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.