Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.47.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1
Sprawa AT.40428 - Guess

(2019/C 47/03)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2019 r.)

1. W decyzji skierowanej do spółek Guess?, Inc., Guess? Europa, B.V. i Guess Europe Sagl ("Guess") stwierdza się, że spółki Guess naruszył art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG poprzez praktyki mające na celu ograniczanie wyznaczonym dystrybutorom w ramach systemu selektywnej dystrybucji Guess możliwości:
(i) wykorzystywania marek i znaków towarowych Guess do celów reklamy przy użyciu wyszukiwarek internetowych;
(ii) prowadzenia sprzedaży przez internet bez uprzedniego uzyskania od spółek Guess szczególnego zezwolenia, którego spółki Guess mogły udzielić lub którego mogły odmówić, korzystając przy tym z pełnej swobody uznania; jednocześnie brakowało określonych kryteriów jakości, na podstawie których podejmowana byłaby decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia zezwolenia;
(iii) prowadzenia sprzedaży na rzecz użytkowników końcowych znajdujących się poza przydzielonym terytorium działania wyznaczonych dystrybutorów;
(iv) prowadzenia sprzedaży krzyżowej pomiędzy wyznaczonymi sprzedawcami hurtowymi i detalicznymi;
(v) określania cen odsprzedaży w sposób niezależny.
2. W dniu 6 czerwca 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 773/2004 2  przeciwko spółkom Guess.
3. W dniu [...] r. spółki Guess złożyły oficjalną ofertę współpracy ("propozycja ugodowa"). Propozycja ugodowa zawiera:
- potwierdzenie przez spółki Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. i Guess Europe Sagl, że ponoszą one odpowiedzialność solidarną za naruszenie opisane w propozycji ugodowej, w odniesieniu do jego przedmiotu, głównych faktów, kwalifikacji prawnej naruszenia oraz jego okoliczności faktycznych, w tym roli spółek Guess, a także okresu ich uczestnictwa w naruszeniu;
- oświadczenie, że propozycja ugodowa została przedstawiona pod warunkiem że maksymalna grzywna, którą Komisja nałożyłaby na spółki, nie przekroczyłaby kwoty określonej w propozycji ugodowej;
- potwierdzenie, że spółki Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. i Guess Europe Sagl zostały dostatecznie poinformowane o zarzutach, jakie Komisja zamierza przeciwko nim podnieść, i że zapewniono im dostateczną możliwość przedstawienia ich stanowiska Komisji;
- potwierdzenie, że spółki Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. i Guess Europe Sagl nie zamierzają występować z wnioskiem o dalsze udostępnienie akt ani ubiegać się o możliwość ponownego złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym, chyba że Komisja nie uwzględni ich propozycji ugodowej w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń oraz w decyzji;
- wyrażenie zgody na otrzymanie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń oraz decyzji ostatecznej w języku angielskim.
4. W dniu 12 listopada 2018 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, na które spółki Guess? Inc., Guess Europa, B.V. i Guess Europe Sagl wspólnie udzieliły odpowiedzi w dniu 21 listopada 2018 r., potwierdzając, że pisemne zgłoszenie zastrzeżeń odzwierciedla treść ich propozycji ugodowej, ponawiając zobowiązanie do przestrzegania procedury współpracy i oświadczając, że nie zamierzają ubiegać się o możliwość ponownego złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komisją.
5. Stwierdzone naruszenia oraz grzywna, której nałożenie przewidziano w decyzji, odpowiadają naruszeniom, do popełnienia których przyznały się spółki, oraz grzywnie, jaką przyjęto w propozycji ugodowej. Kwota grzywny zostaje obniżona o 50 % ze względu na fakt, że spółki Guess współpracowały z Komisją w stopniu wykraczającym poza ich prawny obowiązek:
(i) ujawniając ograniczenie konkurencji, które do tamtego czasu nie było znane Komisji;
(ii) dostarczając dodatkowe dowody, które stanowiły znaczącą wartość dodaną w stosunku do dowodów będących w posiadaniu Komisji, i znacznie zwiększając wskutek tego zdolność Komisji do udowodnienia naruszenia;
(iii) uznając fakt naruszenia art. 101 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG wynikający ze stosowanych praktyk; oraz
(iv) odstępując od niektórych praw procesowych, co zwiększyło skuteczność administracyjną.
6. Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE zbadałem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, w stosunku do których spółki Guess miały możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Stwierdzam, że tak istotnie jest.
7. Ogólnie uważam, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych.

Bruksela, dnia 11 grudnia 2018 r.

Wouter WILS

1 Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.