Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.459.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1
Sprawa M.8084 - Bayer/Monsanto

(2018/C 459/09)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 30 czerwca 2017 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , w wyniku której przedsiębiorstwo Bayer Aktiengesellschaft ("Bayer" lub "strona zgłaszająca") przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Monsanto Corporation ("Monsanto") w drodze zakupu akcji ("transakcja"). Bayer i Monsanto będą zwane dalej łącznie "stronami".
2. W pierwszym etapie postępowania wyjaśniającego Komisja wyraziła poważne wątpliwości co do zgodności transakcji z rynkiem wewnętrznym i z Porozumieniem EOG, w szczególności co do wpływu na konkurencję w obszarach ochrony roślin, materiału siewnego, cech roślin i rolnictwa cyfrowego. W dniu 22 sierpnia 2017 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, w odniesieniu do której strona zgłaszająca przedłożyła swoje uwagi na piśmie w dniu 4 września 2017 r.
3. W dniach 19 września 2017 r. i 26 stycznia 2018 r. drugi okres badania transakcji został przedłużony łącznie o 15 dni roboczych zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
4. W dniach 4 października 2017 r. i 16 października 2017 r., zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Komisja przyjęła dwie decyzje o zawieszeniu terminu badania połączenia, ponieważ strony nie dostarczyły niektórych wymaganych dokumentów. Po raz pierwszy termin został zawieszony w okresie od dnia 21 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r., a po raz drugi miało to miejsce w okresie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r., kiedy to przekazano wymagane dokumenty.
5. Zaakceptowałem wniosek Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e.V., Avaaz Foundation, DowDuPont Inc. i IPES-Food o wysłuchanie w charakterze zainteresowanych osób trzecich w niniejszym postępowaniu.
6. W dniu 14 grudnia 2017 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w tej sprawie, które zostało przekazane stronom tego samego dnia. Strony odpowiedziały na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w dniu 9 stycznia 2018 r. Strony nie złożyły wniosku o rozpatrzenie ich argumentów w ramach formalnego spotkania wyjaśniającego.
7. W dniach 26 stycznia 2018 r. oraz 1 i 8 lutego 2018 r. Komisja wysłała kilka pism przedstawiających okoliczności faktyczne, umożliwiając stronom przedstawienie uwag na temat dodatkowych okoliczności faktycznych.
8. Strony przekazały formalny zestaw zobowiązań w dniu 2 lutego 2018 r. W dniu 5 lutego 2018 r. strony przedłożyły nieznacznie zmienioną wersję zobowiązań. W dniu 6 lutego 2018 r. Komisja poddała te zobowiązania badaniu rynku. Na podstawie informacji zwrotnych z ukierunkowanego badania rynku, które Komisja przeprowadziła w odniesieniu do tego pakietu zobowiązań, strony przekazały zaktualizowane zobowiązania w dniu 16 lutego 2018 r. ("ostateczne zobowiązania").
9. W projekcie decyzji Komisja stwierdziła, że ostateczne zobowiązania są odpowiednie i wystarczające do wyeliminowania wszelkich znaczących przeszkód dla skutecznej konkurencji w obszarach, gdzie zidentyfikowano istotne zakłócenie skutecznej konkurencji. W związku z tym Komisja uznaje transakcję za zgodną z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem EOG, z zastrzeżeniem warunków i obowiązków mających na celu zapewnienie przestrzegania przez przedsiębiorstwo Bayer wspomnianych ostatecznych zobowiązań.
10. Zgodnie z art. 16 ust. 1 decyzji 2011/695/UE dokonałem przeglądu projektu decyzji i uważam, że dotyczy on jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk.
11. Ogólnie uważam, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych.
Bruksela, dnia 12 marca 2018 r.
Wouter WILS
1 Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.