Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.240.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1

Deutsche Börse/London Stock Exchange Group

(Sprawa M.7995)

(2017/C 240/05)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2017 r.)

I. 

WPROWADZENIE

1. W dniu 24 sierpnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2  Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której Deutsche Börse AG ("DBAG") oraz London Stock Exchange Group plc ("LSEG") dokonują połączenia w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw ("transakcja"). LSEG i DBAG będą zwane dalej łącznie "stronami".

II. 

PROCEDURA

2. W pierwszym etapie postępowania wyjaśniającego Komisja powzięła poważne wątpliwości co do zgodności transakcji z rynkiem wewnętrznym i z Porozumieniem EOG. W dniu 28 września 2016 r. Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Strony przedstawiły swoje odpowiedzi w dniu 9 listopada 2016 r.
Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń
3. W dniu 14 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym wstępnie stwierdziła, że transakcja znacząco utrudniłaby skuteczną konkurencję na znacznej części rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, w szczególności w następujących obszarach: obrót i rozliczanie instrumentów pochodnych na stopę procentową będących przedmiotem obrotu giełdowego; rozliczanie za pośrednictwem systemu CCP pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopę procentową; instrumenty pochodne na akcje pojedynczych spółek opartych na włoskich instrumentach bazowych; instrumenty pochodne na akcje pojedynczych spółek, w przypadku których Eurex konkuruje z Euronext; nie-trójstronne umowy "repo" objęte alternatywnym systemem obrotu (ATS); trójstronne umowy "repo" objęte alternatywnym systemem obrotu (ATS); rozliczanie obligacji; zintegrowane usługi rozliczeniowe. Transakcja prowadziłaby również do zamknięcia dostępu do rynku dla konkurentów Eurex, którzy są zależni od usług rozliczeniowych świadczonych przez LSEG, a także do wykluczenia konkurentów Clearstream, w szczególności Euroclear z rynku usług rozliczeniowych i powierniczych w odniesieniu do papierów wartościowych przynoszących stały dochód oferowanych przez ICSD i dużych depozytariuszy oraz z rynku zarządzania zabezpieczeniami.
4. Stronom dano możliwość udzielenia odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w terminie do dnia 12 stycznia 2017 r. W dniu 13 stycznia 2017 r. 3  strony przekazały wspólną odpowiedź, a następnie uzupełniły ją w dniu 24 stycznia 2017 r. Strony nie złożyły wniosku o zorganizowanie formalnego spotkania wyjaśniającego.

Dostęp do akt

5. W grudniu 2016 r. i w styczniu 2017 r. strony otrzymały dostęp do akt w postaci zaszyfrowanych płyt CD-rom. Od tego czasu strony otrzymywały na bieżąco akta sprawy.

Zainteresowane osoby trzecie

6. W odpowiedzi na ich wnioski włączyłem do przedmiotowego postępowania następujące podmioty jako zainteresowane osoby trzecie: Intercontinental Exchange, Euroclear SA/NV, Euronext N.V., European Central Counterparty N.V., European Investors' Association, Nasdaq oraz Paris EUROPLACE (Association loi 1901).
7. Wszystkie te zainteresowane osoby trzecie otrzymały niepoufne streszczenie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i miały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie.

Wniosek zainteresowanej osoby trzeciej o dostęp do mniej zredagowanej wersji pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń

8. Po przedłożeniu uwag do niepoufnej wersji streszczenia zgłoszenia zastrzeżeń, [zainteresowana osoba trzecia] zwróciła się do DG ds. Konkurencji z wnioskiem o przyznanie jej dostępu do mniej zredagowanej wersji pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. DG ds. Konkurencji odrzuciła ten wniosek, po czym w dniu 9 lutego 2017 r. [zainteresowana osoba trzecia] zwróciła się do urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające, wnioskując o udostępnienie pełnej wersji pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. [Zainteresowana strona trzecia] twierdziła, że streszczenie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń udostępnione przez DG ds. Konkurencji nie umożliwiło jej udzielenia kompleksowej odpowiedzi.
9. Zapoznałem się z wnioskiem [zainteresowanej osoby trzeciej] złożonym zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. d) decyzji 2011/695/UE. O ile strony transakcji mają bezpośredni interes w rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego przez Komisję, to osoby trzecie mają jedynie interes pośredni. Granice prawa do bycia wysłuchanym są kompleksowo określone w art. 16 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw - Komisja poinformuje strony pisemnie o charakterze i przedmiocie postępowania oraz wyznaczy termin, w ciągu którego mogą one przedstawić swoje uwagi 4 . Jak wspomniano powyżej, Komisja skorzystała ze swoich uprawnień dyskrecjonalnych odnośnie do sposobu poinformowania [zainteresowanej strony trzeciej] o charakterze i przedmiocie postępowania, przekazując jej niepoufne streszczenie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. Po zapoznaniu się z tym streszczeniem uznałem, że Komisja spełniła wymogi określone w art. 16 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. W związku z tym odrzuciłem wniosek [zainteresowanej osoby trzeciej].

Opis stanu faktycznego

10. W dniu 26 stycznia 2017 r. Komisja skierowała do stron opis stanu faktycznego, w którym wskazała dodatkowe dowody znajdujące się w aktach Komisji na poparcie wstępnych ustaleń. W dniu 30 stycznia 2017 r. strony przedstawiły na piśmie swoje uwagi do opisu stanu faktycznego.

Zobowiązania

11. W dniu 6 lutego 2017 r. strony przedłożyły pierwszy zestaw zobowiązań, a następnie jego zmienione wersje w dniach 8 i 9 lutego 2017 r. Badanie rynku rozpoczęto w dniu 9 lutego 2017 r. W dniu 27 lutego 2017 r. strony zgłaszające przedłożyły ostateczny zestaw zobowiązań ("zobowiązania ostateczne").

Projekt decyzji

12. Po wysłuchaniu stron Komisja wyraziła zdanie w projekcie decyzji, że transakcja prowadzi do znacznego utrudnienia skutecznej konkurencji, jednak w mniejszej ilości obszarów w porównaniu do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. Komisja stwierdza, że w świetle m.in. późnego przedłożenia ostatecznych zobowiązań, stopnia ich złożoności, ich niedociągnięć pod względem zakresu, skuteczności i adekwatności, a także biorąc pod uwagę trudności związane z ich skutecznym monitorowaniem i egzekwowaniem, ostateczne zobowiązania nie eliminują wszystkich rozpoznanych problemów w zakresie konkurencji, w szczególności na rynkach rozliczania obligacji za pośrednictwem systemu CCP, trójstronnych umów "repo" objętych ATS i rozliczanych za pośrednictwem systemu CCP, usług rozliczeniowych i powierniczych w odniesieniu do papierów wartościowych przynoszących stały dochód oferowanych przez ICSD i dużych depozytariuszy oraz na rynku zarządzania zabezpieczeniami, a także nie są kompleksowe i skuteczne we wszystkich aspektach. W związku z tym Komisja uznaje transakcję za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG.
13. Zgodnie z art. 16 ust. 1 decyzji 2011/695/UE dokonałem przeglądu projektu decyzji i uważam, że dotyczy on jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk.

III. 

WNIOSKI

14. Ogólnie uważam, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych.
Bruksela, dnia 15 marca 2017 r.
Joos STRAGIER
1 Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
3 W dniu 6 stycznia 2017 r. strony przedłożyły wstępną odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń.
4 Wyrok w sprawie Kaysersberg przeciwko Komisji (T-290/94, EU:T:1997:186, pkt 105-108).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.