Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.232.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1  Cargill/ADM Chocolate Business
(Sprawa M.7408)

(2017/C 232/12)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2017 r.)

1. W dniu 19 stycznia 2015 r. Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Cargill, Incorporated ("Cargill") przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , wyłączną kontrolę nad działalnością w dziedzinie czekolady przemysłowej przedsiębiorstwa Archer Daniels Midland Company ("działalność ADM w dziedzinie czekolady przemysłowej") w drodze zakupu udziałów/akcji i aktywów ("proponowana transakcja").
2. W dniu 23 lutego 2015 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. W decyzji tej Komisja wskazała, że proponowana transakcja wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i budzi poważne wątpliwości co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym w odniesieniu do sprzedaży czekolady przemysłowej odbiorcom w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie.
3. Komisja dostarczyła nieopatrzone klauzulą poufności wersje niektórych najważniejszych informacji przekazanych przez strony trzecie, zebranych w trakcie pierwszego etapu postępowania wyjaśniającego względem przedsiębiorstwa Cargill między dniem 23 lutego a dniem 2 marca 2015 r.
4. W dniach 4 marca, 6 marca i 10 kwietnia 2015 r. Cargill przedstawił pisemne uwagi dotyczące kwestii poruszonych przez Komisję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
5. W dniu 25 marca 2015 r. Komisja, za zgodą przedsiębiorstwa Cargill, przedłużyła termin na zbadanie proponowanej transakcji o dziesięć dni roboczych, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Termin ten został ponownie przedłużony o dziesięć dni roboczych w dniu 28 kwietnia 2015 r. inną decyzją zgodnie z art. 10 ust. 3.
6. Po otrzymaniu uzasadnionego wniosku, w dniu 22 kwietnia 2015 r., dopuściłem do postępowania przedsiębiorstwo Barry Callebaut AG ("Barry Callebaut") będące konkurentem zainteresowanych stron, umożliwiając mu bycie wysłuchanym w charakterze zainteresowanej strony trzeciej zgodnie z art. 5 decyzji 2011/695/UE. Przedsiębiorstwo Barry Callebaut otrzymało informacje o charakterze i przedmiocie postępowania oraz możliwość przedstawienia swojego stanowiska.
7. W dniu 4 maja 2015 r. Cargill przedłożył Komisji swoje zobowiązania. Po przeprowadzeniu badania rynkowego tych zobowiązań Cargill w dniu 22 maja 2015 r. przedłożył zmienioną wersję proponowanych zobowiązań ("ostateczne zobowiązania").
8. Komisja nie wydała pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 3 . Nie przeprowadzono żadnego formalnego złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.
9. Komisja jest zdania, że ostateczne zobowiązania usuwają stwierdzone problemy w zakresie konkurencji. W związku z powyższym w projekcie decyzji uznaje się proponowaną transakcję za zgodną z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem EOG, z zastrzeżeniem wypełnienia ostatecznych zobowiązań określonych w formie warunków i obowiązków załączonych do projektu decyzji.
10. Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE zbadałem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk. Stwierdzam, że tak istotnie jest.
11. Podsumowując, uznaję, że w niniejszym postępowaniu przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych stron.
Bruksela, dnia 6 lipca 2015 r.
Wouter WILS
1 Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji Przewodniczącego Komisji Europejskiej 2011/695/UE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1; sprostowane w Dz.U. L 172 z 6.5.2004, s. 9) ("rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.