Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.186.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1

ChemChina/Syngenta

(Sprawa M.7962)

(2017/C 186/06)

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 23 września 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , Komisja ("Komisja") otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której chińskie przedsiębiorstwo państwowe China National Chemical Corporation ("ChemChina") przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Syngenta AG ("Syngenta") w drodze zakupu udziałów ("transakcja"). ChemChina i Syngenta będą zwane dalej łącznie "stronami".
2. ChemChina prowadzi działalność w sektorze agrochemicznym poprzez China National Agrochemical Corporation, które kontroluje będącą w całości jego własnością spółkę zależną Adama Agricultural Solutions ("Adama", Izrael). Adama prowadzi działalność głównie w zakresie produkcji i sprzedaży nieobjętych patentem postaci użytkowych środków ochrony roślin. Syngenta prowadzi działalność na skalę światową w sektorze agrochemicznym, między innymi w zakresie badań, rozwoju, produkcji i sprzedaży środków ochrony roślin i nasion.
3. W pierwszym etapie postępowania wyjaśniającego Komisji pojawiły się poważne wątpliwości co do zgodności transakcji z rynkiem wewnętrznym oraz Porozumieniem EOG, w szczególności w związku ze skutkami horyzontalnymi transakcji na wielu różnych europejskich rynkach ochrony upraw. Ponadto niezbędne było dalsze postępowanie w odniesieniu do produktów do pielęgnacji trawników i ogrodów, światowego rynku zbytu kilku substancji czynnych oraz możliwego zamknięcia dostępu wynikającego z praktyk sprzedaży łączonej. W dniu 28 października 2016 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Strony przedłożyły swoje pisemne uwagi w dniu 9 i 29 listopada 2016 r.
4. W dniu 16 listopada 2016 r. na wniosek stron i zgodnie z art. 10 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw okres przeglądu transakcji w drugim etapie postępowania przedłużono o 10 dni roboczych. Zgodnie z tą samą podstawą prawną w porozumieniu ze stronami w dniu 3 stycznia 2017 r. Komisja przedłużyła okres przeglądu o kolejnych 10 dni roboczych.
5. Na wniosek złożony przez Finchimica S.p.A. uznałem to przedsiębiorstwo w dniu 11 stycznia 2017 r. za zainteresowaną osobę trzecią w bieżącym postępowaniu.
6. Strony przedstawiły pierwszy zestaw zobowiązań w dniu 10 stycznia 2017 r. Na podstawie wyników ukierunkowanego badania rynku rozpoczętego w dniu 10 stycznia 2017 r. przez Komisję w związku z tym pakietem zobowiązań, strony przedstawiły zmienione zobowiązania dnia 27 stycznia 2017 r. ("ostateczne zobowiązania").
7. Komisja nie wydała pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń 3 . Nie miało miejsca żadne formalne złożenie ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 4 .
8. W projekcie decyzji Komisja stwierdziła, że ostateczne zobowiązania są odpowiednie i wystarczające do wyeliminowania wszelkich znaczących przeszkód dla skutecznej konkurencji na rynkach ochrony roślin, wobec których transakcja budziła obawy. W związku z tym, Komisja uznaje transakcję za zgodną z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem EOG, z zastrzeżeniem warunków i obowiązków mających na celu zapewnienie przestrzegania przez strony tych ostatecznych zobowiązań.
9. Zgodnie z art. 16 ust. 1 decyzji 2011/695/UE dokonałem przeglądu projektu decyzji i uważam, że dotyczy on jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk.
10. Ogólnie uważam, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych.
Bruksela, dnia 24 marca 2017 r.
Joos STRAGIER
1 Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
3 Art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw stanowi, że "[d]ecyzje podjęte zgodnie z art. 8 ust. 1 lub 2, dotyczące zgłaszanych koncentracji, podejmowane są bezzwłocznie po stwierdzeniu, że poważne wątpliwości określone w art. 6 ust. 1 lit. c), zostały wyeliminowane, w szczególności w wyniku zmian dokonanych przez zainteresowane przedsiębiorstwa". Dlatego, jeżeli strony zaproponowały zobowiązania, zanim Komisja wydała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń i zobowiązania te są wystarczające do usunięcia poważnych wątpliwości, Komisja przyjmuje decyzję na mocy art. 8 ust. 2 bez wydawania pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. W tym kontekście zob. np. sprawa COMP/M.5440 Lufthansa/Austrian Airlines, pkt 10 oraz Zawiadomienie Komisji w sprawie środków zaradczych dopuszczalnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 (Dz.U. C 267 z 22.10.2008, s. 1, pkt 18).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1; sprostowanie w Dz.U. L 172 z 6.5.2004, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.