Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media (M.7194).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.175.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2015 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1 Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media
(M.7194)

(2015/C 175/07)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2015 r.)

1.
W dniu 18 sierpnia 2014 r. Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Liberty Global plc ("Liberty Global"), Corelio Publishing NV ("Corelio") oraz Waterman & Waterman NV ("W&W") (wspólnie określane jako "strony zgłaszające") przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem De Vijver Media NV ("De Vijver Media") w drodze zakupu udziałów/akcji ("proponowana transakcja").
2.
Proponowana transakcja ma wymiar unijny w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
3.
W dniu 22 września 2014 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Komisja wstępnie stwierdziła, że proponowana transakcja wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG w związku z jej nieskoordynowanymi skutkami wertykalnymi. Strony zgłaszające przedstawiły uwagi pisemne w dniu 6 października 2014 r.
4.
W dniu 16 października 2014 r., zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na przegląd proponowanej transakcji o 20 dni.
5.
Przedsiębiorstwo Belgacom NV wykazało "uzasadniony interes" w rozumieniu art. 18 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i w dniu 9 grudnia 2014 r. zostało uznane za zainteresowaną osobę trzecią zgodnie z art. 5 decyzji 2011/695/UE.
6.
W celu rozwiązania stwierdzonych przez Komisję problemów w zakresie konkurencji, w dniu 24 listopada 2014 r. zgłaszające strony przedstawiły formalne zobowiązania. Komisja przeprowadziła test rynkowy pod kątem zobowiązań i stwierdziła, że należy je poprawić, aby rozwiązać problemy w zakresie konkurencji. W dniach 9 grudnia i 12 grudnia 2014 r. zgłaszające strony przedstawiły poprawione zobowiązania, a w dniu 9 lutego 2015 r. przedstawiły ostateczny zestaw zobowiązań. Głównym elementem ostatecznych zobowiązań jest zobowiązanie do oferowania dystrybutorom TV dostępu do linearnych, podstawowych płatnych kanałów telewizyjnych Vier i Vijf przedsiębiorstwa De Vijver Media oraz do innych podstawowych linearnych płatnych kanałów telewizyjnych, wraz z prawami pokrewnymi, na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach, do dystrybucji w Belgii.
7.
Na podstawie zmienionych ostatecznych zobowiązań proponowaną transakcję uznano w projekcie decyzji za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG.
8.
Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE zbadałem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk. Stwierdzam, że tak istotnie jest.
9.
Nie otrzymałem żadnych innych wniosków proceduralnych ani skarg od żadnej ze stron. Stwierdzam, że strony miały w tej sprawie możliwość skutecznego skorzystania ze swoich praw procesowych.

Bruksela, 12 lutego 2015 r.

Joos STRAGIER
1 Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) ("decyzja 2011/695/UE").
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.