Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Giełdy energii (AT.39952).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.334.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2014 r.

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 1 Giełdy energii
(AT.39952)

(2014/C 334/05)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2014 r.)

W dniu 22 marca 2013 r. Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 2 przeciwko transakcjom natychmiastowym na giełdach energii EPEX Spot ("EPEX") i Nord Pool Spot AS ("NPS") (łącznie zwanych "stronami").

Po przeprowadzeniu rozmów ugodowych i przedłożeniu propozycji ugodowych zgodnie z art. 10a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 3 , Komisja Europejska przyjęła w dniu 11 grudnia 2013 r. pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do spółek EPEX i NPS, w którym stwierdziła, że strony brały udział w pojedynczym i ciągłym naruszeniu art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 porozumienia EOG. Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń strony zaangażowały się w porozumienie o zakazie konkurencji, które obejmowało przyznanie terytoriów w celu ograniczenia konkurencji pomiędzy nimi, w związku z ich transakcjami na rzecz usług handlu energią elektryczną.

W odpowiedziach na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, zarówno EPEX, jak i NPS potwierdziły, że pisemne zgłoszenie zastrzeżeń odzwierciedliło treść ich propozycji ugodowych.

Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE sprawdziłem, czy projekt decyzji skierowany do EPEX i NPS dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk, i stwierdziłem, że tak właśnie było.

W związku z powyższym uznaję, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu.

Bruksela, dnia 3 marca 2014 r.

Wouter WILS
1 Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) (decyzja 2011/695/UE).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.