Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Praw Podstawowych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.442.301

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE
dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Praw Podstawowych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji

(2014/C 442/35)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2014 r.)

WPROWADZENIE

1.
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej "Agencją", inaczej "FRA") z siedzibą w Wiedniu została ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 168/2007 1 . Agencja ma za zadanie zapewniać właściwym instytucjom Unii oraz państw członkowskich pomoc i wiedzę fachową przy wdrażaniu przez nie prawa wspólnotowego w zakresie praw podstawowych 2 .

INFORMACJE LEŻĄCE U PODSTAW POŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI

2.
Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych przez Agencję systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to podejście są dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów (w stosownych przypadkach) oraz analiza oświadczeń kierownictwa.
POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI

3. Na mocy postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Trybunał zbadał:

a) roczne sprawozdanie finansowe Agencji obejmujące sprawozdanie finansowe 3 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 4 za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.; jak również

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.

Zadania kierownictwa

4. Kierownictwo odpowiada za sporządzenie i rzetelną prezentację rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz za legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw 5 :

a) Zadania kierownictwa w zakresie rocznego sprawozdania finansowego Agencji obejmują: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem, a także wybór i stosowanie właściwych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie zasad rachunkowości przyjętych przez księgowego Komisji 6 oraz sporządzanie szacunków księgowych, które są racjonalne w danych okolicznościach. Dyrektor zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Agencji po tym, jak zostanie ono sporządzone przez księgowego Agencji na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Do sprawozdania finansowego księgowy dołącza oświadczenie, w którym stwierdza między innymi, czy uzyskał wystarczającą pewność, że daje ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Agencji we wszystkich istotnych aspektach.

b) Zadania kierownictwa w zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń i zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami obejmują zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwego nadzoru, jak również podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz - w razie konieczności - wszczynanie postępowań sądowych w celu odzyskania nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych środków finansowych.

Zadania Trybunału

5. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 7 , na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Trybunał przeprowadza kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i kodeksem etyki oraz z Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli wydanymi przez INTOSAI (ISSAI). Zgodnie z tymi standardami Trybunał zobowiązany jest zaplanować i przeprowadzić kontrolę w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji nie zawiera istotnych zniekształceń, a leżące u jego podstaw transakcje są legalne i prawidłowe.

6. W ramach kontroli stosuje się procedury mające na celu uzyskanie dowodów kontroli potwierdzających kwoty i informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw. Dobór procedur zależy od osądu kontrolera, w tym od oceny ryzyka wystąpienia - w wyniku nadużycia lub błędu - istotnego zniekształcenia w rocznym sprawozdaniu finansowym lub istotnej niezgodności transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania z wymogami przepisów Unii Europejskiej. W celu zaprojektowania procedur kontroli odpowiednich w danych okolicznościach kontroler, dokonując oceny ryzyka, bierze pod uwagę system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego oraz systemy nadzoru i kontroli wprowadzone celem zapewnienia legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Kontrola obejmuje także ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności sporządzonych szacunków księgowych, a także ocenę ogólnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego.

7. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania poświadczenia wiarygodności.

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

8. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.

Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń

9. W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

10.
Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.

UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BUDŻETEM

11.
W 2013 r. ogólny poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniósł 100 %, co sugeruje, że zobowiązania zaciągano w sposób terminowy. Poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, przeniesionych na 2014 r. był jednak wysoki w tytule II (wydatki administracyjne), gdzie wyniósł 579 429 euro (27 %), i w tytule III (wydatki operacyjne), gdzie wyniósł 5 625 444 euro (69 %).
12.
Kwoty przeniesione w tytule II związane są głównie z planowanymi zakupami towarów i usług informatycznych. W tytule III przeniesienia wynikają przede wszystkim z wieloletniego charakteru projektów operacyjnych Agencji, w ramach których płatności dokonywane są według ustalonego harmonogramu.

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z ZESZŁOROCZNYMI UWAGAMI

13.
Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał w roku poprzednim przedstawiono w załączniku I.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Pietro RUSSO, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 16 września 2014 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Prezes

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Działania podjęte w związku z zeszłorocznymi uwagami

RokUwagi TrybunałuDziałania naprawcze

(zrealizowane/w trakcie realizacji/

niepodjęte/brak danych lub nie dotyczy)

2012W 2012 r. Agencja przyznała zamówienie na usługi w zakresie sprzątania, korzystając z formuły kaskadowych umów ramowych z dwoma wykonawcami. W następstwie błędu pisarskiego, do którego doszło na etapie oceny ofert, ranking wykonawców był nieprawidłowy. W związku z tym jedna zawarta w 2012 r. umowa szczególna na kwotę 56 784 euro oraz wynikające z niej płatności są nieprawidłowe. W następstwie przeprowadzonej przez Trybunał kontroli Agencja odpowiednio zmodyfikowała ranking wykonawców.zrealizowane
2012W 2012 r. Agencja nie miała wdrożonej formalnej procedury weryfikacji ex post. Formalna procedura została jednak wdrożona na początku roku 2013, po przeprowadzeniu przez Agencję kompleksowej analizy ryzyka.zrealizowane
2012Wskaźnik wykonania budżetu w tytule III (wydatki operacyjne) był niski i wynosił 49 % środków, na które zaciągnięto zobowiązania. Nie było to jednak spowodowane opóźnieniami w realizacji rocznego programu prac Agencji i wynika z wieloletniego charakteru jej działalności. Agencja przyjęła moduł planowania budżetowego powiązany bezpośrednio z jej rocznym programem prac, a płatności były planowane i realizowane zgodnie z potrzebami operacyjnymi.brak danych lub nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK  II

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Wiedeń) Kompetencje i zadania

Zakres kompetencji Unii według TraktatuGromadzenie informacji

- W celu wypełnienia zadań, które są jej powierzone, Komisja może zbierać wszelkie informacje i dokonywać wszelkich niezbędnych weryfikacji w granicach i na warunkach określonych przez Radę stanowiącą zwykłą większością zgodnie z postanowieniami Traktatów (art. 337).

Kompetencje Agencji

(rozporządzenie Rady (WE) nr 168/ 2007)

Cele

- Dostarczanie pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom Unii oraz jej państw członkowskich przy wdrażaniu przez nie prawa unijnego; wsparcie to służy pełnemu poszanowaniu praw podstawowych przez te instytucje i organy przy podejmowaniu przez nie środków lub określaniu kierunków działań w dziedzinach należących do ich kompetencji.

Zadania

- gromadzenie, rejestrowanie, analiza i rozpowszechnianie istotnych, obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji,

- opracowywanie metod i standardów w celu poprawy porównywalności, obiektywności i rzetelności danych na szczeblu europejskim,

- prowadzenie badań naukowych i sondaży, wykonywanie opracowań przygotowawczych i badań wykonalności, uczestnictwo w nich lub zachęcanie do ich prowadzenia,

- formułowanie i publikowanie wniosków oraz opinii na tematy szczegółowe z przeznaczeniem dla instytucji Unii i państw członkowskich wdrażających prawo Unii,

- publikowanie rocznego sprawozdania na temat kwestii praw podstawowych, które objęte są zakresem działania Agencji,

- publikowanie sprawozdań tematycznych opartych na prowadzonych przez siebie analizach, badaniach i sondażach,

- publikowanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności,

- prowadzenie strategii komunikacyjnej i propagowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w celu zwiększenia świadomości opinii publicznej w zakresie praw podstawowych oraz aktywnego rozpowszechniania informacji o pracach Agencji.

ZarządzanieZarząd

Skład

Po jednym niezależnym członku mianowanym przez każde państwo członkowskie, jeden niezależny członek mianowany przez Radę Europy oraz dwóch przedstawicieli Komisji.

Zadania

Przyjmuje budżet, program prac i sprawozdania roczne. Przyjmuje budżet ostateczny i plan zatrudnienia. Wydaje opinię na temat ostatecznego sprawozdania finansowego.

Rada wykonawcza

Skład

- przewodniczący zarządu,

- wiceprzewodniczący zarządu,

- jeden przedstawiciel Komisji,

- dwóch innych członków zarządu wybranych przez zarząd,

- w posiedzeniach rady wykonawczej może uczestniczyć członek zarządu mianowany przez Radę Europy.

Komitet naukowy

Skład

- 11 niezależnych członków o wysokich kompetencjach w dziedzinie praw podstawowych, mianowanych przez zarząd po wystosowaniu zaproszenia do zgłaszania kandydatur i przeprowadzeniu przejrzystej procedury wyboru.

Dyrektor

Mianowany przez zarząd na wniosek Komisji po zaopiniowaniu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej (które wskazują preferowanych kandydatów).

Kontrola zewnętrzna

Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Kontrola wewnętrzna

Służba Audytu Wewnętrznego Komisji.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament Europejski działający na zalecenie Rady.

Środki udostępnione Agencji w roku 2013 (2012)Budżet ostateczny

21 620 (20 376) mln euro, z czego dotacja Unii stanowi 99 % (99 %).

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r.

78 (72) stanowisk w planie zatrudnienia, w tym obsadzonych: 75 (70) +

38 (22) innych stanowisk (pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi).

Łączna liczba pracowników: 116 (94), w tym wykonujący zadania:

- operacyjne: 75 (58)

- administracyjne: 33 (29)

- mieszane: 8 (7)

Produkty i usługi w roku 2013 (2012)FRANET

Liczba opracowań przygotowanych przez 28 wykonawców (punktów krajowych): 403 (185)

Liczba opracowań przygotowanych przez partnera odpowiedzialnego za międzynarodowe analizy unijne: 1 (1)

Liczba opracowań przygotowanych przez partnera odpowiedzialnego za analizy porównawcze: 2 (1)

Liczba spotkań: 3 (3) (jedno z 4 uczestnikami, jedno z 10 uczestnikami oraz jedno z 2 uczestnikami)

Sprawozdania z badań

Liczba sprawozdań: 19 (13) + 12 (23) wersje językowe

Liczba spotkań: 1 (2)

Sprawozdanie roczne: 2 (2) + 2 (3) wersje językowe

Streszczenie sprawozdania rocznego: 1 (1) + 2 (2) wersje językowe

Opinie FRA: 2 (3)

Roczne sprawozdanie za 2012 r. w postaci e-booka Agencji: 1 (0) + 1 (0) wersja językowa

Zestawienia informacyjne: 4 (11) + 71 (118) wersji językowych

Materiały niezwiązane z badaniami naukowymi

Różne publikacje Agencji: 20 (5) + różne (31) wersje językowe

Plakaty: 15 (20)

Najważniejsze konferencje i wydarzenia

Konferencja na temat praw podstawowych: 1 (1)

Impreza w ramach Dnia Różnorodności: 0 (1)

Sympozjum Agencji: 1 (1)

Spotkanie platformy praw podstawowych: 1 (1)

Wspólne seminarium z irlandzką prezydencją UE: 1 (1)

Współpraca z instytucjami i organami na szczeblu unijnym i państw członkowskich

Państwa członkowskie: 29 (7)

Rada UE: 19 (9)

Komisja Europejska: 22 (12)

Parlament Europejski: 15 (20)

Europejska Służba Działań Zewnętrznych: 4 (-)

Agencje i inne organy UE: 23 (-)

Europejski Trybunał Sprawiedliwości: 2 (1)

Komitet Regionów: 1 (1)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: 0 (1)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: 2 (1)

Platforma praw podstawowych: 3 (3)

Rada Europy: 25 (24)

OBWE: 4 (2)

Organizacja Narodów Zjednoczonych: 9 (2)

Wyspecjalizowane organy (krajowe instytucje zajmujące się problematyką praw człowieka i organy zajmujące się równouprawnieniem): 8 (3)

Inne spotkania i okrągłe stoły: 7 (12)

Źródło: Załącznik przekazany przez Agencję.
ODPOWIEDZI AGENCJI

11-12. Na początku roku Agencja planuje przeniesienia na kolejny rok i ściśle monitoruje zmiany w tym zakresie. Odsetek środków anulowanych (poniżej 2 %) jest oznaką precyzyjnego planowania przeniesień i zarządzania nimi.

Poziom wykorzystania przez Agencję przyznanej jej dotacji UE w ubiegłych dwóch latach budżetowych przekracza 99 %, co świadczy o doskonałym zarządzaniu budżetem.

1 Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.
2 Do celów informacyjnych w załączniku II skrótowo przedstawiono kompetencje i działania Agencji.
3 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz rachunku wyniku ekonomicznego, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.
4 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje rachunek wyniku budżetowego wraz z załącznikiem.
5 Art. 39 i 50 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
6 Zasady rachunkowości przyjęte przez księgowego Komisji opierają się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, a w kwestiach nimi nieobjętych - na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
7 Art. 107 rozporządzenia (UE) nr 1271/2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.