Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedzią Agencji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.442.210

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE
dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedzią Agencji

(2014/C 442/24)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2014 r.)

WPROWADZENIE

1.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (zwana dalej "Agencją", inaczej "EMSA") z siedzibą w Lizbonie została ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 . Zadania Agencji obejmują zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na morzu i zapobieganie zanieczyszczeniom ze statków, zapewnienie pomocy technicznej Komisji i państwom członkowskim oraz kontrolę stosowania prawodawstwa Unii i ocenę jego skuteczności 2 .

INFORMACJE LEŻĄCE U PODSTAW POŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI

2.
Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych przez Agencję systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to podejście są dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów (w stosownych przypadkach) oraz analiza oświadczeń kierownictwa.
POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI
3. Na mocy postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Trybunał zbadał:
a) roczne sprawozdanie finansowe Agencji obejmujące sprawozdanie finansowe 3 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 4 za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r.; jak również
b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.
Zadania kierownictwa
4. Kierownictwo odpowiada za sporządzenie i rzetelną prezentację rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz za legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw 5 :
a) Zadania kierownictwa w zakresie rocznego sprawozdania finansowego Agencji obejmują: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem, a także wybór i stosowanie właściwych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie zasad rachunkowości przyjętych przez księgowego Komisji 6 oraz sporządzanie szacunków księgowych, które są racjonalne w danych okolicznościach. Dyrektor zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Agencji po tym, jak zostanie ono sporządzone przez księgowego Agencji na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Do sprawozdania finansowego księgowy dołącza oświadczenie, w którym stwierdza między innymi, czy uzyskał wystarczającą pewność, że daje ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Agencji we wszystkich istotnych aspektach.
b) Zadania kierownictwa w zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń i zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami obejmują zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwego nadzoru, jak również podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz - w razie konieczności - wszczynanie postępowań sądowych w celu odzyskania nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych środków finansowych.
Zadania Trybunału
5. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 7 , na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Trybunał przeprowadza kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i kodeksem etyki oraz z Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli wydanymi przez INTOSAI (ISSAI). Zgodnie z tymi standardami Trybunał zobowiązany jest zaplanować i przeprowadzić kontrolę w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji nie zawiera istotnych zniekształceń, a leżące u jego podstaw transakcje są legalne i prawidłowe.
6. W ramach kontroli stosuje się procedury mające na celu uzyskanie dowodów kontroli potwierdzających kwoty i informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw. Dobór procedur zależy od osądu kontrolera, w tym od oceny ryzyka wystąpienia - w wyniku nadużycia lub błędu - istotnego zniekształcenia w rocznym sprawozdaniu finansowym lub istotnej niezgodności transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania z wymogami przepisów Unii Europejskiej. W celu zaprojektowania procedur kontroli odpowiednich w danych okolicznościach kontroler, dokonując oceny ryzyka, bierze pod uwagę system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego oraz systemy nadzoru i kontroli wprowadzone celem zapewnienia legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Kontrola obejmuje także ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności sporządzonych szacunków księgowych, a także ocenę ogólnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego.
7. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania poświadczenia wiarygodności.
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń
8. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.
Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń
9. W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z ZESZŁOROCZNYMI UWAGAMI

10.
Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał w roku poprzednim przedstawiono w załączniku I.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Milan Martin CVIKL, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2014 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Prezes

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Działania podjęte w związku z zeszłorocznymi uwagami

RokUwagi TrybunałuDziałania naprawcze (zrealizowane/w trakcie realizacji/

niepodjęte/brak danych lub nie dotyczy)

2011Budżet Agencji na rok 2011 (1) wyniósł 56 mln euro w porównaniu z 51 mln euro w budżecie za rok poprzedni. Zobowiązania budżetowe w wysokości 0,9 mln euro nie były związane z istniejącymi zobowiązaniami prawnymi. Agencja powinna była umorzyć i zwrócić tę kwotę Komisji na początku 2012 r. Agencja rozpoczęła jednak ten proces zbyt późno. W związku z tym i z uwagi na ograniczenia nałożone przez system informatyczny środki zostaną zablokowane na okres jednego roku oraz zostaną umorzone i zwrócone dopiero pod koniec 2012 r.zrealizowane
2011Trybunał stwierdził potrzebę poprawy systemu zarządzania aktywami przez Agencję. Istnieją niewyjaśnione różnice między zaksięgowaną roczną a skumulowaną amortyzacją. Dla wytworzonych wewnętrznie wartości niematerialnych i prawnych procedury księgowości i informacje dotyczące kosztów nie są wiarygodne. Brakuje dowodów przeprowadzenia w wymaganym terminie spisu z natury sprzętu administracyjnego.zrealizowane co do spisu z natury w trakcie realizacji co do wytworzonych wewnętrznie wartości niematerialnych i prawnych
2012Zobowiązanie budżetowe na kwotę 0,8 mln euro nie było związane z istniejącym zobowiązaniem prawnym, a zatem było nieprawidłowe.nie dotyczy
2012Dla wytworzonych wewnętrznie wartości niematerialnych i prawnych procedury księgowe i informacje dotyczące kosztów nie są w pełni wiarygodne.w trakcie realizacji
2012Trybunał stwierdził niedociągnięcia w zakresie przejrzystości dwóch procedur naboru pracowników przeprowadzonych w pierwszej połowie 2012 r. Pytania na egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne ani ich wagi nie zostały przygotowane przed rozpoczęciem przeglądu kandydatur. Również progi punktowe warunkujące umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów nie zostały określone przed rozpoczęciem przeglądu kandydatur. W następstwie zeszłorocznych uwag Trybunału Agencja podjęła jednak działania korygujące i w przypadku dwóch procedur naboru pracowników przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. niedociągnięć tych już nie stwierdzono.zrealizowane
(1) Zgodnie z trzecim budżetem korygującym z dnia 3 grudnia 2011 r., nieopublikowanym jeszcze w Dzienniku Urzędowym; przedstawiono jedynie środki bieżące z tego roku.

ZAŁĄCZNIK  II

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (Lizbona)

Kompetencje i zadania

Zakres kompetencji Unii według Traktatu

(art. 100 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Wspólna polityka transportowa

"Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanowić odpowiednie przepisy dotyczące transportu morskiego i lotniczego".

Kompetencje Agencji

(rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienione rozporządzeniami (WE) nr 1644/ 2003 i (WE) nr 724/2004 i rozporządzeniem (UE) nr 100/2013)

Cele
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego została ustanowiona w celu zapewnienia wysokiego, jednolitego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom ze statków w obrębie Unii.
Agencja zapewnia państwom członkowskim i Komisji potrzebną pomoc techniczną i naukową o wysokim poziomie wiedzy fachowej, w celu udzielenia im wsparcia w zakresie:
- właściwego stosowania prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom ze statków,
- monitorowania wprowadzania tego prawodawstwa w życie,
- oceny skuteczności wprowadzanych środków.
Agencja zapewnia także państwom członkowskim, na ich wniosek, środki operacyjne oraz pomoc techniczną i naukową w celu udzielenia im wsparcia w zakresie reagowania na zanieczyszczenia morskie ze statków w obrębie UE.
Zadania
Ostatnie zmiany w prawodawstwie ustanawiającym Agencję, doprecyzowujące jej kompetencje, umożliwiają jej skuteczniejsze świadczenie pomocy na rzecz Komisji i państw członkowskich w zakresie jej zadań podstawowych i szersze wykorzystanie swoich zasobów w ramach pomocy państwom członkowskim UE w reagowaniu na zanieczyszczenia morza spowodowane przez instalacje do wydobywania ropy naftowej i gazu. Ponadto ustanowiono zadania dodatkowe, dające Agencji możliwość wykorzystania wiedzy fachowej i narzędzi na rzecz innych działań UE związanych z unijną polityką dotyczącą transportu morskiego.
Zadania Agencji można podzielić na cztery podstawowe obszary działalności zgodnie z rozporządzeniem ją ustanawiającym oraz z odpowiednim prawodawstwem UE. Po pierwsze Agencja pomaga Komisji w monitorowaniu wprowadzania w życie prawodawstwa UE związanego między innymi z przeglądami statków i wydawaniem świadectw, wydawaniem świadectw wyposażenia statków, zabezpieczeniami na statkach, szkoleniami dla marynarzy oraz kontrolą państwa portu.
Ponadto Agencja opracowuje i prowadzi systemy informacji morskiej na szczeblu UE. Istotnymi przykładami są system monitorowania ruchu statków SafeSeaNet umożliwiający śledzenie ruchu statków i przewożonych przez nie ładunków oraz wypadków i incydentów w całej UE, kooperacyjne centrum danych EU LRIT umożliwiające identyfikację i śledzenie na całym świecie statków pływających pod banderą UE, oraz THETIS - system informacji służący wsparciu nowego systemu kontroli państwa portu.
Jednocześnie Agencja zapewnia państwom nadbrzeżnym system gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morskich i reagowania na nie. Obejmuje on europejską sieć statków szybkiego reagowania na wypadek wycieku ropy oraz europejski system satelitarnego monitorowania rozlewów ropy (CleanSeaNet), które przyczyniają się do skutecznego działania systemu ochrony wybrzeży i wód UE przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze statków.
Ponadto Agencja zapewnia Komisji doradztwo naukowo-techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniom ze statków poprzez ciągły proces oceny skuteczności realizowanych działań oraz aktualizację i przygotowywanie nowego prawodawstwa. Agencja pomaga również państwom członkowskim i ułatwia współpracę między nimi oraz rozpowszechnia dobre praktyki.
ZarządzanieRada Administracyjna

Skład

Po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, czterech przedstawicieli Komisji i czterech przedstawicieli odpowiednich branż bez prawa głosu.

Zadania

- przyjmuje wieloletni strategiczny plan zatrudnienia, roczny budżet, program prac, sprawozdanie roczne i szczegółowy plan w zakresie gotowości Agencji do działań w razie wystąpienia zanieczyszczeń,

- nadzoruje prace dyrektora zarządzającego.

Dyrektor zarządzający

Mianowany przez Radę Administracyjną. Komisja może zaproponować jednego kandydata lub większą ich liczbę.

Kontrola zewnętrzna

Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Kontrola wewnętrzna

- Służba Audytu Wewnętrznego Komisji.

- Jednostka kontroli wewnętrznej Agencji.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament Europejski działający na zalecenie Rady.

Środki udostępnione Agencji w roku 2013 (2012)Ostateczny budżet

Środki na zobowiązania (C1)

57,8 (55,1) mln euro

Środki na płatności (C1)

54,03 (57,5) mln euro

Budżety korygujące opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej obejmują wiele źródeł finansowania, z czego C1 jest niemalże jedynym źródłem finansowania. W celu zachowania jasności i przejrzystości podano wyłącznie dominujące, a zatem istotne środki C1 przyznane w budżecie.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r.

Pracownicy etatowi

210 (213) stanowisk w planie zatrudnienia, w tym obsadzonych: 203 (204)

Pracownicy kontraktowi

29 (29) stanowisk w budżecie, w tym obsadzonych: 25 (25). Agencja zatrudniła także trzech dodatkowych pracowników kontraktowych, wynagradzanych ze środków przeznaczonych na realizację projektu.

Oddelegowani eksperci krajowi
15 (15) stanowisk w budżecie, w tym obsadzonych: 14 (12)
Uwaga: Jeżeli chodzi o pracowników etatowych, Agencja wzięła pod uwagę liczbę stanowisk zakładaną na dzień 1 stycznia 2014 r. (210), a nie zapisaną w planie zatrudnienia na 2013 r. (213).
Należy zwrócić uwagę na to, że w 2013 r. były już dostępne środki budżetowe dla 18 oddelegowanych ekspertów krajowych.
Produkty i usługi w roku 2013 (2012)- 53 (53) warsztaty oraz inne wydarzenia (1 424 (1 300) uczestników warsztatów),
- 35 (28) różnych sesji szkoleniowych, w ramach których przeszkolono 861 (734) krajowych ekspertów,
- 74 (109) inspekcje i wizyty,
- SSN: operacyjny przez 99,43 % (99,33 %) czasu w ciągu roku,
- 2 547 (2 234) zdjęć satelitarnych zamówionych i przeanalizowanych za pomocą CleanSeaNet;
- centrum danych EU LRIT: operacyjne przez 99,68 % czasu w ciągu roku,
- 16 (16) umów dotyczących statków usuwających zanieczyszczenia,
- 65 (65) próbnych alarmów i 33 (33) ćwiczenia ze statkami usuwającymi zanieczyszczenia (10 (16) ćwiczeń operacyjnych i 11 (17) ćwiczeń w zakresie procedur zgłoszeniowych),
- usługa wsparcia morskiego Agencji czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia,
- system informacji THETIS: operacyjny przez 99,61 % (99,23 %) czasu w ciągu roku.
Źródło: załącznik przekazany przez Agencję.

ODPOWIEDŹ AGENCJI

Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.

1 Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.
2 Do celów informacyjnych w załączniku II skrótowo przedstawiono kompetencje i działania Agencji.
3 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz rachunku wyniku ekonomicznego, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.
4 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje rachunek wyniku budżetowego wraz z załącznikiem.
5 Art. 39 i 50 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
6 Zasady rachunkowości przyjęte przez księgowego Komisji opierają się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, a w kwestiach nimi nieobjętych - na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
7 Art. 107 rozporządzenia (UE) nr 1271/2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.