Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami Agencji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.366.57

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE

dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami Agencji

(2011/C 366/11)

(Dz.U.UE C z dnia 15 grudnia 2011 r.)

WPROWADZENIE

1.
Europejska Agencja Środowiska (zwana dalej Agencją), z siedzibą w Kopenhadze, została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r.(1). Zadaniem Agencji jest stworzenie sieci obserwacyjnej dostarczającej Komisji, Parlamentowi, państwom członkowskim i opinii publicznej wiarygodnych informacji na temat stanu środowiska. W szczególności informacje te mają umożliwić Unii i państwom członkowskim podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz ocenę ich skuteczności(2).
2.
Budżet Agencji na 2010 r. wyniósł 50,6 mln euro w porównaniu z 39,9 mln euro w budżecie na rok poprzedni. Liczba zatrudnionych przez Agencję pracowników wyniosła na koniec roku 125 w porównaniu z 133 w roku poprzednim.
POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI
3. Na mocy postanowień artykułu 287 ust. 1 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał zbadał roczne sprawozdanie finansowe(3) Agencji, obejmujące "sprawozdanie finansowe"(4) oraz "sprawozdanie z wykonania budżetu"(5) za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., jak również zbadał legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.
4. Niniejsze poświadczenie jest skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6).
Zadania dyrektora
5. Jako urzędnik zatwierdzający, dyrektor realizuje dochody i wydatki budżetu zgodnie z regulaminem finansowym Agencji, na własną odpowiedzialność oraz w granicach zatwierdzonych środków(7). Dyrektor odpowiada za ustanowienie(8) pastruktury organizacyjnej oraz systemów i procedur zarządzania i kontroli wewnętrznej związanych ze sporządzaniem ostatecznego sprawozdania finansowego(9), które jest wolne od istotnych nieprawidłowości wynikających z nadużyć lub błędów, a także za zapewnienie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.
Zadania Trybunału
6. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczącego rocznego sprawozdania finanso- wego Agencji oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.
7. Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez IFAC i Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli wydanymi przez INTOSAI (ISSAI)(10) oraz opracowanymi przez te organizacje kodeksami etyki. Zgodnie z tymi standardami Trybunał zobowiązany jest przestrzegać wymogów etycznych oraz zaplanować i przeprowadzić kontrolę w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości, a leżące u jego podstaw transakcje są legalne i prawidłowe.
8. W ramach kontroli Trybunał stosuje procedury mające na celu uzyskanie dowodów kontroli potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw. Wybór tych procedur, w tym ocena ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym lub nielegalnych bądź nieprawidłowych transakcji, wynikających z nadużyć lub błędów, zależy od osądu kontrolerów Trybunału. W celu opracowania procedur kontroli stosownych do okoliczności Trybunał, dokonując oceny ryzyka, bierze pod uwagę system kontroli wewnętrznej danej organizacji związany ze sporządzaniem i prezentacją jej sprawozdania finansowego. Kontrola Trybunału obejmuje także ocenę stosowności przyjętych zasad rachunkowości oraz racjonalności szacunków księgowych sporządzonych przez kierownictwo, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
9. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli są wystarczające i właściwe, aby stanowić podstawę do wydania poniższych opinii.
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń
10. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji(11) rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Agencji na dzień 31 grudnia
2010 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego.
Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń
11. W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Igors LUDBORŽS, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 6 września 2011 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Prezes
______

(1) Dz.U. L 120 z 11.5.1990, 1.

(2) Do celów informacyjnych w załączniku skrótowo przedstawiono kompetencje i działania Agencji.

(3) Do sprawozdania tego dołączone jest sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w ciągu roku, zawierające między innymi wskaźnik wykorzystania środków oraz zestawienie informacji dotyczących przesunięć środków pomiędzy różnymi pozycjami budżetowymi.

(4) Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz rachunku dochodów i wydatków, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale oraz załącznika zawierającego opis istotnych zasad rachunkowości i inne informacje dodatkowe.

(5) Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje rachunek wyniku budżetowego wraz z załącznikiem.

(6) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7) Art. 33 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72).

(8) Art. 38 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002.

(9) Zasady dotyczące przedstawiania przez agencje sprawozdania finansowego oraz prowadzenia przez nie rachunkowości określone są w rozdziale 1 tytułu VII rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 652/2008 (Dz.U. L 181 z 10.7.2008, s. 23), i w tej postaci zostały włączone do regulaminu finansowego Agencji.

(10) Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) i Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI).

(11) Ostateczna wersja sprawozdania finansowego została sporządzona w dniu 31 maja 2011 r. i wpłynęła do Trybunału w dniu 4 lipca 2011 r. Ostateczna wersja rocznego sprawozdania finansowego znajduje się na następujących stronach internetowych: http://eca.europa.eu lub http://www.eea.europa.eu/about-us/documents/administrativedocuments/eea-account-sfor-th-eyear-2009/.

ZAŁĄCZNIK 

Europejska Agencja Środowiska (Kopenhaga)

Kompetencje i działania
Zakres kompetencji Unii według Traktatu

(art. 191 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Polityka ochrony środowiska

Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do (...): zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego, ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.

Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie "zanieczyszczający płaci". (...) Przy opracowywaniu polityki (...) Unia uwzględnia: dostępne dane naukowotechniczne, warunki środowiska w różnych regionach Unii, potencjalne korzyści i koszty, które mogą wynikać z działania lub z zaniechania działania, gospodarczy i społeczny rozwój Unii jako całości i zrównoważony rozwój jej regionów. (...).

Kompetencje Agencji

(rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90)

Cele

Utworzenie Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska w celu dostarczania Unii i państwom członkowskim:

1) obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych w skali Europy informacji umożliwiających:

a) podjęcie niezbędnych działań na rzecz ochrony środowiska;

b) ocenę wyników tych działań;

c) odpowiednie informowanie opinii publicznej o stanie środowiska;

2) niezbędnego wsparcia technicznego i naukowego.

Zadania

- Ustanowienie i koordynowanie Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, we współpracy z państwami członkowskimi,

- zapewnianie Unii i państwom członkowskim obiektywnych informacji niezbędnych do opracowywania i realizacji trafnej i skutecznej polityki ochrony środowiska,

- pomaganie w zakresie monitorowania środków środowiskowych poprzez właściwe wspieranie wymagań w zakresie sprawozdawczości,

- doradzanie poszczególnym państwom członkowskim w sprawie rozwijania, tworzenia i rozbudowywania ich systemów monitorowania działań w dziedzinie środowiska,

- rejestrowanie, zestawianie i ocena danych o stanie środowiska, sporządzanie sprawozdań na temat jakości i presji na środowisko na terytorium Unii, zapewnienie jednolitych kryteriów oceny danych o środowisku, które mają być stosowane przez wszystkie państwa członkowskie, dalsze rozwijanie i utrzymanie referencyjnego ośrodka informacji o środowisku,

- dążenie do zapewnienia, że dane uzyskiwane na poziomie europejskim są porównywalne, a w razie konieczności zachęcanie odpowiednim sposobem do lepszego zharmonizowania metod pomiarowych,

- promowanie włączania europejskich informacji o środowisku do programów międzynarodowych,

- publikowanie co pięć lat sprawozdania o stanie środowiska, jego tendencjach i perspektywach,

- stymulowanie rozwoju technik prognozowania środowiska, wymiany informacji o technologiach zapobiegania szkodom w środowisku lub zmniejszania tych szkód, metod oceny kosztów szkód w środowisku i kosztów prowadzenia polityki zapobiegania zniszczeniom środowiska, jego ochrony i odnawiania, oraz

- zapewnienie szerokiego upowszechniania w społeczeństwie wiarygodnych i porównywalnych informacji o środowisku, w szczególności o stanie środowiska, by zrealizować to założenie, promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych do tego celu.

Zarządzanie1 - Zarząd

Skład

- Jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego,

- dwóch przedstawicieli Komisji,

- dwóch naukowców wyznaczonych przez Parlament Europejski. Zadania

Przyjmowanie rocznych programów prac oraz nadzór nad ich wykonaniem.

2 - Dyrektor wykonawczy

Mianowany przez Zarząd na wniosek Komisji.

3 - Komitet Naukowy

Złożony z osób o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie ochrony środowiska, wyznaczonych przez Zarząd.

4 - Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

5 - Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament działający na zalecenie Rady.

Środki udostępnione Agencji w 2010 r. (2009)Budżet

50,6 (39,9) mln euro, z czego dotacja unijna: 70 % (87 %)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2010 r.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia: 133 (133)

Stanowiska obsadzone: 125 (121) oraz 76 (56) innych stanowisk (pracownicy kontraktowi i oddelegowani eksperci narodowi)

Liczba pracowników ogółem: 201 (177) stanowisk

Produkty i usługi w 2010 r.W 2010 r., poza regularnymi bieżącymi działaniami oraz konkretnymi pracami dla prezydencji hiszpańskiej i belgijskiej, Agencja położyła szczególny nacisk na pięć głównych obszarów omówionych pokrótce poniżej:

Różnorodność biologiczna

- "Ocena różnorodności biologicznej w Europie - sprawozdanie za 2010 r." oraz seria krótkich ocen tematycznych "10 wiadomości na 2010 r.",

- we współpracy z Komisją Europejską Agencja opracowała opis obecnej sytuacji w zakresie różnorodności biologicznej, który będzie służył jako punkt odniesienia w celu pomiaru tendencji w różnorodności biologicznej, a w efekcie skuteczności polityk. Ponadto wszystkie istniejące informacje o środowisku i różnorodności biologicznej w Europie zostały zgromadzone w europejskim portalu informacyjnym BISE (system informacji na temat różnorodności biologicznej w Europie).

Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES)

W październiku 2010 r. KE opublikowała rozporządzenie w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011-2013) w celu ustanowienia GMES jako programu operacyjnego do 2013 r.

GMES przyczynia się także do realizacji wspólnego systemu informacji o środowisku i jest integralną częścią grupy ds. obserwacji Ziemi.

Platforma "Eye on Earth"

Po pomyślnym dodaniu pod koniec 2009 r. serwisu na temat jakości powietrza do początkowego serwisu na temat jakości wody w kąpieliskach, w 2010 r. prace skoncentrowały się głównie na rozwoju trzeciej wersji platformy "Eye on Earth". Ułatwi to włączenie większej liczby tematów środowiskowych i umożliwi obywatelskie działania naukowe na platformie "Eye on Earth" oraz zapewni platformę globalnej wymiany danych.

Sprawozdanie Środowisko Europy 2010 - Stan i prognozy (SOER)

Sprawozdanie za 2010 r. obejmuje cztery główne komponenty, które odzwierciedlają szeroki wachlarz informacji niezbędnych dla zainteresowanych stron:

- syntezę - zintegrowaną analizę opartą na innych ocenach i działaniach Agencji,

- część A: ocena megatrendów światowych odnoszących się do środowiska europejskiego,

- część B: 13 ocen tematycznych kluczowych zagadnień w dziedzinie środowiska o zasięgu europejskim,

- część C: oceny stanu środowiska w 38 krajach europejskich.

Agencja współpracowała również ściśle z DG ds. Środowiska, Eurostatem oraz Wspólnym Centrum Badawczym w ramach "grupy czterech" w celu ulepszenia sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska. Agencja odgrywa wiodącą rolę w pięciu następujących obszarach: zmiany klimatyczne, jakość powietrza, środowisko wodne i morskie, różnorodność biologiczna oraz użytkowanie gruntów.

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.

ODPOWIEDZI AGENCJI

1.
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.