Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.103.39/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. - DeepMind Technologies / EUIPO (STREAMS)
(Sprawa T-97/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego STREAMS - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Wcześniejsza praktyka EUIPO

Język postępowania: angielski

(2019/C 103/51)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: DeepMind Technologies Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert i G. Lodge, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo V. Ruzek i D. Walicka, następnie V. Ruzek i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 listopada 2017 r. (sprawa R 35/2017-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego STREAMS jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) DeepMind Technologies Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 134 z 16.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.