Sprawa T-96/12: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2012 r. - Hiszpania przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.109.33

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2012 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2012 r. - Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawa T-96/12)

(2012/C 109/66)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 14 kwietnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie bezczynności Komisji z uwagi na to, uchybiła ciążącemu na niej zobowiązaniu wypłacenia władzom hiszpańskim pozostałej części pomocy w terminie dwóch miesięcy od przedstawienia dokumentacji ustanowionym w art. D ust. 2 lit. d) załącznika II do rozporządzenia nr 1164/1994;
tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 22 grudnia 2011 r. zawierającego odpowiedź Komisji na uprzednie wezwanie skierowane do tej instytucji dotyczące wypłaty pozostałej części pomocy związanej z procedurą zamknięcia projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności przyznanej Hiszpanii w okresie programowania 2000-2006 i stwierdzenie ciążącego na Komisji zobowiązania dokonania wypłaty tych pozostałych części pomocy oraz
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszym postępowaniu Królestwo Hiszpanii wnosi skargę na bezczynność w następstwie uchybienia ciążącemu zdaniem skarżącego państwa członkowskiego na pozwanej instytucji zobowiązaniu wypłaty pozostałej części płatności związanemu z procedurą zamknięcia projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności przyznanych Hiszpanii w okresie programowania 2000-2006.

Ewentualnie, w przypadku gdyby Sąd uznał, że pismo z dnia 22 grudnia 2011 r. zawierające odpowiedź Komisji na uprzednie wezwanie Królestwa Hiszpanii, kładzie kres bezczynności, na którą się powołano, skarżąca wnosi również o stwierdzenie nieważności tego pisma.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi sześć zarzutów.

1)
Naruszenie art. D ust. 5 załącznika II rozporządzenia (WE) nr 1164/94(1) ze względu na to, że Komisja nie wypłaciła pozostałej części pomocy projektów wskazanych w skardze w terminie dwóch miesięcy, jeżeli nie zostało ustalone, że w tym czasie miało miejsce przerwanie lub zawieszenie biegu tego terminu.
2)
Naruszenie zasady pewności prawa, ponieważ Komisja pogwałciła jasną normę prawną wywołującą dokładne skutki prawne.
3)
Naruszenie art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 1386/2002(2), ponieważ Komisja nie wydała właściwej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia spotkania z hiszpańskimi władzami.
4)
Naruszenie art. 12 rozporządzenia nr 1164/94, ponieważ Komisja przekroczyła przyznane jej na podstawie tego artykułu uprawnienia w zakresie kontroli finansowej.
5)
Naruszenie art. 15 rozporządzenia nr 1386/2002, ponieważ nie zostały spełnione przewidziane prawem wymogi, by Komisja mogła zażądać przeprowadzenia nowej kontroli.
6)
Naruszenie art. H załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, ponieważ Komisja zastosowała przewidzianą w tym artykule procedurę, mimo że nie zostały spełnione przewidziane w tym celu wymogi.
______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności (Dz.U. L 130, s. 1).

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.