Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.107.37/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. - Global Digital Disc przeciwko Komisji

(Sprawa T-96/08)

(2008/C 107/62)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2008 r.)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Global Digital Disc GmbH & Co. KG (Drezno, Niemcy) (przedstawiciel: Rechtsanwalt E. Stein

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. COMP/C-3/38.803 - Global Digital Disc (GDD)/Philips;

– obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca podważa decyzję Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie COMP/C-3/38.803 - Global Digital Disc (GDD)/ Philips. W decyzji tej Komisja odrzuciła zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 773/2004(1) skargę złożoną do niej przez skarżącą, w której wskazywała ona na różne naruszenia art. 82 WE popełnione przez stronę, której dotyczyła skarga, w związku z jej praktyką licencyjną w zakresie CD-R.

Na poparcie skargi skarżąca twierdzi po pierwsze, iż Komisja naruszyła obowiązek uzasadnienia. Ponadto - jej zdaniem - Komisja naruszyła prawo skarżącej do obrony. Wreszcie skarżąca zarzuca, iż argumenty Komisji mające przemawiać za odrzuceniem wspólnotowego znaczenia przedmiotu skargi złożonej do Komisji zostały błędnie ocenione.

______

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 traktatu WE (Dz.U. L 123, s. 18).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.