Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.31

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

\Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Binca Seafoods/Komisja
(Sprawa T-94/15) 1

(Produkcja i etykietowanie produktów ekologicznych - Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 - Zmiany rozporządzenia (WE) nr 889/2008 - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1358/2014 - Zakaz stosowania hormonów - Nieprzedłużenie przewidzianego w art. 95 ust. 11 rozporządzenia nr 889/2008 okresu przejściowego dotyczącego zwierząt akwakultur y - Metody reprodukcji - Wyjątkowe zezwolenie na pozyskiwanie młodych dziko żyjących osobników na potrzeby odchowu - Równość traktowania)

(2019/C 305/37)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Binca Seafoods GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. Schmidt)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Lewis, G. von Rintelen i K. Walkerová, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1358/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do pochodzenia zwierząt akwakultury ekologicznej, praktyk gospodarskich w sektorze akwakultury, paszy dla zwierząt i produktów akwakultury ekologicznej oraz substancji dopuszczonych do stosowania w akwakulturze ekologicznej (Dz.U. 2014, L 365, s. 97).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Binca Seafoods GmbH zostaje obciążona kosztami postępowań przed Sądem i Trybunałem
1 Dz.U. C 155 z 11.5.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.