Sprawa T-93/22: Wyrok Sądu z dnia 8 marca 2023 r. - Ramazani Shadary v. Rada Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.155.54/2

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 marca 2023 r. - Ramazani Shadary/Rada
(Sprawa T-93/22) 1

[Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga - Zamrożenie środków finansowych - Ograniczenie wstępu na terytorium państw członkowskich - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi - Dowód zasadności umieszczenia i pozostawienia w wykazach - Zmiana okoliczności faktycznych i prawnych, które spowodowały przyjęcie środków ograniczających]

Język postępowania: francuski

(2023/C 155/70)

(Dz.U.UE C z dnia 2 maja 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinszasa, Demokratyczna Republika Konga) (przedstawiciele: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme i T. Payan, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Lejeune i B. Driessen, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżący wnosi o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji Rady (WPZiB) 2021/2181 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. 2021, L 443, s. 75) oraz, po drugie, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2021/2177 z dnia 9 grudnia 2021 r. wykonującego art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. 2021, L 443, s. 3) w zakresie, w jakim środki te dotyczą skarżącego.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady (WPZiB) 2020/2181 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2020/2177 z dnia 09 grudnia 2021 r. wykonującego art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga w zakresie, w jakim środki te dotyczą skarżącego.

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 148 z 4.4.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.