Sprawa T-93/20: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2020 r. - Albert Darboven Holding / EUIPO (WINDSOR-CASTLE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.114.18/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2020 r. - Albert Darboven Holding / EUIPO (WINDSOR-CASTLE)
(Sprawa T-93/20)

Język skargi: niemiecki

(2020/C 114/19)

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Albert Darboven Holding GmbH & Co. KG (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Thünken)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy WINDSOR-CASTLE - zgłoszenie nr 17 881 910

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie R 2448/2018-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

zmianę zaskarżonej decyzji w ten sposób, by publikacja zgłoszenia unijnego znaku towarowego nr 17 881 910 "WINDSOR-CASTLE" była dozwolona również dla towarów "Kawa, herbata i namiastki tych towarów; wyroby piekarnicze i cukiernicze";
ewentualnie
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.