Sprawa T-913/16: Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2022 r. -Fininvest i Berlusconi v. EBC

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.266.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2022 r. -Fininvest i Berlusconi/EBC
(Sprawa T-913/16) 1

[Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Szczególne zadania nadzorcze powierzone EBC - Ocena nabycia znacznych pakietów akcji - Sprzeciw wobec nabycia znacznego pakietu akcji - Brak mocy wstecznej - Powaga rzeczy osądzonej - Stosowanie krajowych przepisów transponujących - Prawo do obrony - Prawo dostępu do akt - Prawo do bycia wysłuchanym - Nowy zarzut - Pierwszeństwo prawa Unii - Prawo do skutecznej ochrony sądowej]

Język postępowania: włoski

(2022/C 266/22)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) (Rzym, Włochy) i Silvio Berlusconi (Rzym) (przedstawiciele: R. Vaccarella, A. Di Porto, M. Carpinelli, A. Saccucci, B. Nascimbene, N. Ghedini i A. Baldaccini, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: C. Hernández Saseta i G. Buono, pełnomocnicy, wspierani przez M. Lamandini, adwokata)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci i A. Steiblyté, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EBC ECB/SSM/2016-7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4 z dnia 25 października 2016 r., na mocy której EBC odmówił zezwolenia na nabycie pakietu akcji przez Fininvest i S. Berlusconiego w instytucji kredytowej Banca Mediolanum SpA.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) i Silvio Berlusconi pokrywają oprócz kosztów własnych również koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny (EBC).

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 63 z 27.2.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.