Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.45/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Addiko Bank / EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)
(Sprawa T-9/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego STRAIGHTFORWARD BANKING - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/57)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Addiko Bank AG (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat A. Seling)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard-Monguiral i D. Walicka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 października 2017 r. (sprawa R 1090/2017-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego STRAIGHTFORWARD BANKING jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Addiko Bank AG zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 72 z 26.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.