Sprawa T-9/16: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2016 r. - Skechers USA France/OHIM - IM Production (Obuwie).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.53

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2016 r. - Skechers USA France/OHIM - IM Production (Obuwie)
(Sprawa T-9/16)

Język skargi: francuski

(2016/C 098/68)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Skechers USA France (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat J. Horn)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: IM Production SAS (Paryż)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Właściciel spornego wzoru: IM Production SAS

Przedmiotowy sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 1 221 584-0023

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 września 2015 r. w sprawie R 2429/2013-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie prawa do obrony i zasad rzetelnego procesu;
-
Naruszenie art. 4, 5, 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.