Sprawa T-9/03: COLDIRETTI - Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna i CIA v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa T-9/03: COLDIRETTI - Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna i CIA v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.40/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 2 lipca 2004 r.
w sprawie T-9/03 COLDIRETTI - Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna i CIA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Pomoc państwa - Skarga o stwierdzenie nieważności i odszkodowawcza - Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny ze wspólnym rynkiem - Skarga wniesiona przez przedstawicieli potencjalnych beneficjentów tego systemu - Niedopuszczalność)

(2004/C 228/92)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

W sprawie T-9/03 COLDIRETTI - Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna, z siedzibą w Cagliari (Włochy), CIA - Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna, z siedzibą w Cagliari (Włochy), reprezentowane przez G. Dore i F. Ciulli, adwokatów, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: V. di Bucci, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot - tytułem roszczenia głównego - wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nr 2002/785/WE z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie pomocy, którą Włochy planują przyznać na mocy art. 21 ustawy regionalnej Sardynii nr 21/2000 gospodarstwom rolnym używającym paliw innych niż metan oraz - tytułem roszczenia subsydiarnego - wniosek o naprawienie szkody rzekomo poniesionej przez skarżące w wyniku tej decyzji, Sąd (druga izba w składzie powiększonym) w składzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, I. Pelikánová i S. S. Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 2 lipca 2004 r. postanowienie zawierające następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżące zostają obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 55 z 8.3.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.