Dz.U.UE.C.2019.44.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2018 r. - Falcon Technologies International / Komisja
(Sprawa T-875/16) 1

Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Sprawozdanie z oceny jednostki notyfikowanej w rozumieniu przepisów dotyczących deklaracji zgodności WE wyrobów medycznych - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych - Obowiązek przeprowadzenia konkretnego i indywidualnego badania - Nadrzędny interes publiczny - Częściowa odmowa dostępu

Język postępowania: włoski

(2019/C 44/34)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Falcon Technologies International LLC (Ras Al Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie) (przedstawiciele: R. Sciaudone i G. Arpea, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i D. Nardi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2016) 6722 final z dnia 14 października 2016 r. odmawiającej przyznania skarżącej dostępu do dokumentu DG (Santé) 2015-7552.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2016) 6722 z dnia 14 października 2016 r. w zakresie, w jakim odmówiono w niej częściowego dostępu do dokumentu DG (Santé) 2015-7552.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Falcon Technologies International LLC.
1 Dz.U. C 46 z 13.2.2017.