Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.147.16/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2013 r. - GRP Security przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa T-87/11)(1)

(Klauzula arbitrażowa - Zamówienia publiczne na usługi - Usługi w zakresie monitorowania i dozoru budynków Trybunału Obrachunkowego - Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja o jednostronnym rozwiązaniu umowy zawierająca żądanie odszkodowania - Akt o charakterze umownym - Brak zmiany kwalifikacji skargi - Niedopuszczalność - Decyzja dotycząca sankcji w postaci wykluczenia przez okres trzech miesięcy - Interes prawny - Prawo do obrony - Poważne naruszenie zobowiązań - Zasada legalności kar - Nadużycie władzy - Proporcjonalność)

(2013/C 147/28)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: GRP Security (Bertrange, Luksemburg) (przedstawiciele: początkowo G. Osch, następnie C. Arendt i M. Larbi, avocats)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo T. Kennedy, J.M. Stenier i J. Vermer, następnie T. Kennedy i J. Vermer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczącej jednostronnego rozwiązania umowy ramowej na usługi "Różnorodne usługi w zakresie ochrony" LOG/2026/10/02, na mocy której zażądano odszkodowania oraz żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczącej sankcji w postaci wykluczenia.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) GRP Security zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.
______

(1) Dz.U. C 120 z 16.4.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.