Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.25.39/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2018 r. - Barata/Parlament
(Sprawa T-854/16) 1

Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2015 r. - Procedura certyfikacji - Wykluczenie z ostatecznej listy urzędników upoważnionych do wzięcia udziału w programie kształcenia - Artykuł 45a regulaminu pracowniczego - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Równość traktowania - Prawo do obrony

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/49)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: João Miguel Barata (Evere, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci G. Pandey, D. Rovetta oraz J. Grayston, solicitor)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: D. Nessaf i Í. Ní Riagáin Düro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE, zmierzająca do stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Parlamentu z dnia 29 stycznia 2016 r. i decyzji potwierdzającej z dnia 29 marca 2016 r. o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników upoważnionych do udziału w 2015 r. w programie szkoleń w ramach procedury certyfikacji w 2015 r., po drugie, decyzji oddalającej zażalenie z dnia 25 sierpnia 2016 r., po trzecie, ogłoszenia o konkursie wewnętrznym 2015/023, rozpowszechnionego wśród personelu w dniu 18 września 2015 r., i po czwarte, projektu listy urzędników wybranych do udziału w rozpatrywanym programie szkoleniowym.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) João Miguel Barata zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 38 z 6.2.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.