Sprawa T-852/19: Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - Albéa Services v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej... - OpenLEX

Sprawa T-852/19: Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - Albéa Services v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - dm-drogerie markt]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.452.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - Albea Services / EUIPO - dm-drogerie markt (ALBEA)
(Sprawa T-852/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy ALBEA - Wcześniejsza rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy Balea - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Charakter odróżniający wcześniejszej rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Język postępowania: angielski

(2021/C 452/23)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Albea Services (Gennevilliers, Francja) (przedstawiciel: adwokat J.-H. de Mitry)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Crespo Carrillo i V. Ruzek, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat O. Bludovsky)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 września 2019 r. (sprawa R 1480/2019-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między dm-drogerie markt a Albea Services.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 23 września 2019 r. (sprawa R 1480/2019-2) w zakresie, w jakim uchylono w niej decyzję Wydziału Sprzeciwów, z wyjątkiem uchylenia decyzji Wydziału Sprzeciwów w odniesieniu do "kosmetyków" ujętych w klasie 3.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Albea Services.

4) dm-drogerie markt GmbH & Co. KG pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 68 z 2.3.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.