Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2020 r. - Gwo Chyang Biotech/EUIPO - Norma (KinGirls)
(Sprawa T-85/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie unijnego znaku towarowego KinGirls - Wcześniejszy niemiecki słowny znak towarowy King - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 175/22)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gwo Chyang Biotech Co. Ltd (Tainan City, Tajwan) (przedstawiciel: adwokat J. Kakoures)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: W. Schramek, A. Söder i D. Hanf, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Norymberga, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 grudnia 2018 r. (sprawa R 718/2018-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. a Gwo Chyang Biotech.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Gwo Chyang Biotech Co. Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 122 z 1.4.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.