Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.18/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - AW/EUIPO - Pharma Mar (YLOELIS)
(Sprawa T-85/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego YLOELIS - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy YONDELIS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/22)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alfa Wassermann SpA (AW) (Alanno, Włochy), dopuszczona do wstąpienia w miejsce Alfa Wassermann Hungary Kft (przedstawiciele: adwokaci M. Best, U. Pfleghar i S. Schäffner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat N. González-Alberto Rodríguez)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 grudnia 2014 r. (sprawa R 1100/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Pharma Mar a Alfa Wassermann Hungary.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Alfa Wassermann SpA (AW) zostaje obciążona kosztami postepowania.
1 Dz.U. C 118 z 13.4.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.