Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.32/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. - Exalation przeciwko OHIM (Vektor-Lycopin)

(Sprawa T-85/08)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vektor-Lycopin - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

(2010/C 234/54)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Exalation Ltd (Ilford, Essex, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat K. Zingsheim)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciel: S. Schäffner, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 grudnia 2007 r. (sprawa R 1037/2007-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego Vektor-Lycopin jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Exalation Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 107 z 26.4.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.