Sprawa T-842/14: Airpressure Bodyforming v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.106.34/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2016 r. - Airpressure Bodyforming/OHIM (Slim legs by airpressure bodyforming)
(Sprawa T-842/14) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Slim legs by airpressure bodyforming - Odmówienie dopuszczenia do rejestracji przez eksperta - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2016/C 106/38)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Airpressure Bodyforming GmbH (Berchtesgaden, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Merz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: C. Martini i M. Fischer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 października 2014 r. (sprawa R 1570/2014-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego Slim legs by airpressure bodyforming jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Airpressure Bodyforming GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 65 z 23.2.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.