Sprawa T-840/19: Postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. - Koopman International v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Tinnus Enterprises i Mystic Products.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.348.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. - Koopman International / EUIPO - Tinnus Enterprises i Mystic Products (Urządzenia do dystrybucji płynów)
(Sprawa T-841/19) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do dystrybucji płynów - Zawieszenie postępowania przed Izbą Odwoławczą - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Czynność przygotowawcza - Niedopuszczalność]

Język postępowania: angielski

(2020/C 348/28)

(Dz.U.UE C z dnia 19 października 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Koopman International BV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci G. van den Bergh i B. Brouwer)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Teksas, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat A. Odle)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję tymczasową Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 września 2019 r. (sprawa R 1009/2018-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Mystic Products Import & Export i Koopman International a Tinnus Enterprises.

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2)
Koopman International BV pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Tinnus Enterprises LLC.
1 Dz.U. C 45 z 10.2.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.