Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.101.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2013 r. - EuroChem MCC przeciwko Radzie

(Sprawa T-84/07)(1)

(Dumping - Przywóz roztworu mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji - Wniosek o przegląd wygaśnięcia - Wniosek o przegląd okresowy - Dopuszczalność - Wartość normalna - Cena eksportowa - Artykuły 1, art. 2 i art. 11 ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (po zmianie art. 1, art. 2 i art. 11 ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009))

(2013/C 101/31)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: początkowo adwokaci P. Vander Schueren oraz B. Evtimov, następnie B. Evtimov, adwokat oraz D. O'Keeffe, solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.P. Hix oraz B. Driessen, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata G. Berrischa)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. van Vliet oraz K. Talabér-Ritz, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 1911/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 365, s. 26)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 117 z 26.5.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.