Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.41/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 października 2008 r. - Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding przeciwko Komisji

(Sprawa T-84/06)(1)

(2008/C 327/73)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.