Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2020 r. - Eurofer/Komisja

(Sprawa T-835/17) 1

[Dumping - Przywóz wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji, Serbii i Ukrainy - Zakończenie postępowania dotyczącego przywozu z Serbii - Ustalenie istnienia szkody - Kumulatywna ocena skutków przywozu z więcej niż jednego państwa - Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1036 - Zakończenie postępowania bez nałożenia środków - Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia 2016/1036 - Ostateczne ujawnienie najważniejszych ustaleń i faktów, na podstawie których ma być zalecone nałożenie środków ostatecznych lub zakończenie dochodzenia lub postępowania bez nałożenia środków - Artykuł 20 ust. 2 rozporządzenia 2016/1036]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/13)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci J. Killick i G. Forwood)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky i A. Demeneix, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade (przedstawiciel: adwokat R. Luff)

Przedmiot

Skarga oparta na art. 263 TFUE zmierzająca do stwierdzenia częściowej nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1795 z dnia 5 października 2017 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy oraz kończącego dochodzenie dotyczące przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Serbii (Dz.U. 2017, L 258, s. 24)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL, pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Komisję Europejską i przez HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.
1 Dz.U. C 72 z 26.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.