Dz.U.UE.C.2019.25.41/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - DRH Licensing & Managing / EUIPO - Merck (Flexagil)
(Sprawa T-831/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy Flexagil - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 18 ust. 1 akapit drugi lit. a) i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się co do elementów niewpływających na jego charakter odróżniający

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 25/53)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: DRH Licensing & Managing AG (Zurych, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat S. Salomonowitz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: W. Schramek i M. Fischer, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 października 2017 r. (sprawa R 2043/2016-4) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między DRH Licensing & Managing a Merck.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) DRH Licensing & Managing AG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 52 z 12.2.2018.