Sprawa T-83/11: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2011 r. - Antrax It przeciwko OHIM - Heating Company (grzejniki promiennikowe). - OpenLEX

Sprawa T-83/11: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2011 r. - Antrax It przeciwko OHIM - Heating Company (grzejniki promiennikowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.113.16/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2011 r. - Antrax It przeciwko OHIM - Heating Company (grzejniki promiennikowe)

(Sprawa T-83/11)

(2011/C 113/33)

Język skargi: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Antrax It Srl (Resana, Włochy) (przedstawiciel: adwokat L. Gazzola)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Heating Company BVBA (The) (Dilsen, Belgia)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2 listopada 2010 r. w zakresie w jakim na jej mocy został unieważniony wzór wspólnotowy nr 000593959-0001;

– stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2 listopada 2010 r. w zakresie w jakim na jej mocy Antrax It Srl została obciążona obowiązkiem zapłaty kosztów poniesionych przez The Heating Company BVBA w postępowaniu przed OHIM;

– obciążenie OHIM i The Heating Company BVBA obowiązkiem zwrotu kosztów poniesionych przez Antrax It Srl w ramach niniejszego postępowania;

– obciążenie The Heating Company BVBA obowiązkiem zwrotu kosztów poniesionych przez Antrax It Srl w ramach postępowania przed OHIM

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Wzór wspólnotowy nr 000593959-0001 (grzejniki promiennikowe)

Właściciel wzoru wspólnotowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: The Heating Company BVBA

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie: Zakwestionowany wzór wspólnotowy nie spełnia przesłanek zawartych w art. 4-9 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, ponieważ nie różni się od niemieckiego wzoru nr 5 zarejestrowanego jako wzór międzynarodowy nr DM/060899 na podstawie zgłoszenia zbiorowego dokonanego przez The Heating Company BVBA również we Francji, Włoszech i Beneluksie

Decyzja Wydziału Unieważnień: Unieważnienie wzoru wspólnotowego

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i unieważnienie wzoru wspólnotowego

Podniesione zarzuty: Posiadanie indywidualnego charakteru przez wzór wspólnotowy nr 000593959 - 0001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.