Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.46/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. - Coesia/EUIPO (Przedstawienie dwóch czerwonych ukośnych łukowatych linii)
(Sprawa T-829/17) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego dwie czerwone ukośne łukowate linie - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)

Język postępowania: włoski

(2019/C 164/48)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Coesia SpA (Bolonia, Włochy) (przedstawiciel: adwokat S. Rizzo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik).

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 września 2017 r. (sprawa R 1272/2017-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego przedstawiającego dwie czerwone ukośne łukowate linie jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Coesia SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 63 z 19.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.