Dz.U.UE.C.2019.16.39/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - QB / EBC
(Sprawa T-827/16) 1

Służba publiczna - Personel EBC - Postępowanie w sprawie oceny - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej [2015] - Możliwość, aby podczas rozmowy w sprawie oceny towarzyszył ocenianemu przedstawiciel związkowy - Naruszenie zasad obiektywizmu i bezstronności oceniającego - Wynagrodzenie - Decyzja odmowna w sprawie przyznania awansu płacowego - Dopuszczalność środków dowodowych - Korespondencja e - mailowa wymieniona pomiędzy członkiem personelu i jego "coachem" za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej - Odpowiedzialność

Język postępowania: francuski

(2019/C 16/47)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: QB (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. von Lindeiner i B. Ehlers, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Skarga, na podstawie art. 50a Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i art. 36.2 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC załączonego do traktatu UE oraz traktatu FUE, wniesiona w pierwszej kolejności celem stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 2015 r. oraz decyzji odmownej EBC z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania jej awansu płacowego a także, o ile zajdzie taka potrzeba, stwierdzenia nieważności decyzji EBC z dnia 2 maja i 15 września 2016 r., oddalających odpowiednio odwołanie administracyjne i zażalenie skarżącej, a w drugiej kolejności celem naprawienia poniesionej przez skarżącą w jej ocenie szkody.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność sprawozdania z oceny QB w sprawie oceny za 2015 r. oraz decyzji odmownej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania QB awansu płacowego.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) EBC pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez QB.
1 Dz.U. C 22 z 23.1.2017.