Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.45/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - TeamBank/EUIPO - Fio Systems (FYYO)
(Sprawa T-826/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FYYO - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FIO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/ 1001]

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 44/56)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: TeamBank AG Nürnberg (Norymberga, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci D. Terheggen i H. Lindner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Fischer i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Fio Systems AG (Lipsk, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Hänsel)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 listopada 2017 r. (sprawa R 2337/2016-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Fio Systems a TeamBank Nürnberg.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) TeamBank AG Nürnberg zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 52 z 12.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.