Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.44

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. - H2O Plus / EUIPO (H 2 O+)
(Sprawa T-824/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy H 2 O+ - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/55)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: H2O Plus LLC (San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci R. Niebel i F. Kerl)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo S. Palmero Cabezas i D. Walicka, następnie S. Palmero Cabezas i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 października 2017 r. (sprawa R 499/2017-1) dotyczącą rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską graficznego znaku towarowego H 2 O+.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) H2O Plus LLC zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 63 z 19.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.