Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.50/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 października 2018 r. - Weber-Stephen Products / EUIPO (iGrill)
(Sprawa T-822/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego iGrill - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/70)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci R. Niebel i A. Jauch)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 września 2017 r. (sprawa R 579/2017-2), dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego iGrill jako unijnego znaku towarowego,

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Weber-Stephen Products LLC zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 63 z19.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.